Koerheuvel

Ecologisch beheer akker Koerheuvel
september 2020

De WMR en de ‘Vrienden Behoud Lijstereng’ zijn door Bert van de Haar van de gemeente Rhenen gevraagd om mee te denken over een natuurvriendelijker beheer van de akker op de Koerheuvel. Deze werd in verleden beheerd als ‘ecologische akker’, een korenakker met veel akkeronkruiden. Sinds enkele jaren heeft de gemeente Rhenen de akker verpacht aan veeboer Henk van Laar uit Achterberg die het gebruikt voor maisteelt. Samen met de boer wordt gekeken of het mogelijk is om een deel van de akker weer als ecologische korenakker te gebruiken. Bij wijze van proef is dit jaar op een deel van de akker gerst ingezaaid om te zien of er in de bodem nog zaden van akkeronkruiden aanwezig zijn. Uit de proef blijkt dat er in de bodem inderdaad nog een zaadbank aanwezig is van bedreigde akkeronkruiden als akkerandoorn, akkerleeuwebek en valse kamille Maar doordat de bodem erg voedselrijk is dreigen deze soorten, en ook de gerst zelf, te worden overwoekerd door snelgroeiende hoge akkeronkruiden als melganzevoet en bijvoet. Komend jaar zal met deze ervaringen rekening worden gehouden door een hogere graansoort (wintertarwe) te gebruiken en dit deel van de akker voorlopig af te zien van bemesting. Voor meer informatie over resultaten proef zie het achtergronddocument: Evaluatie proef korenakker 2020.


Akkerleeuwenbek, één van de bedreigde akkeronkruiden die nog steeds in de zaadbank aanwezig blijkt te zijn.