Nieuws

Concentratie windmolens in het Binnenveld?
Door Han Runhaar, september 2020

April dit jaar is de conceptversie  van de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Gelderse Vallei (Food Valley) verschenen. In dit rapport staat aangegeven waar volgens gemeenten en belangengroepen uit de Gelderse Vallei de beste plekken liggen voor opwekking van groene stroom met windmolens of zonneparken. Windmolens worden volgen het RES bij voorkeur geplaatst langs de aanwezige rijkswegen (A1, A28, A30 en A12). Dat is echter niet voldoende om te kunnen voldoen aan de toekomstige behoefte aan groene stroom. Daarom is gezocht naar mogelijke aanvullende plekken waar windmolens kunnen worden geplaatst.

Zoekgebieden voor plaatsing van windmolens in zuidelijk deel van de Gelderse Vallei.
Gemeente Rhenen: a Remmerdense Heide, b Binnenveld, c bedrijventerrein Remmerden

De meeste gemeenten zijn terughoudend geweest bij het aandragen van zoekgebieden voor plaatsing van windmolens. Uitzonderingen zijn de gemeenten Rhenen en Wageningen die een groot deel van hun buitengebied hebben opgegeven als mógelijke locaties (zie kaartje). Formeel heeft deze aanwijzing geen enkele status. Maar doordat andere gemeenten géén zoekgebieden hebben aangedragen ontstaat wel een risico. En wel dat bij de verdere invulling van de plannen de nadruk zal komen te liggen op de plaatsing van windmolens in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei, en dan met name in het Binnenveld.

Uit het vooronderzoek voor de RES Food Valley komt het Binnenveld naar voren als een potentieel zeer geschikte locatie. Vanwege de status als rust- en stiltegebied staan hier weinig woningen en bedrijfsgebouwen. Bovendien zijn voor behoud van het open landschap de aanwezige bomen voor een groot deel zijn verwijderd. Dat betekent dat er relatief veel wind is en dat er geen directe aanwonenden zijn die geluidsoverlast zouden kunnen ondervinden. We zouden het echter zeer wrang vinden als juist vanwege de status als rust- en stiltegebied dit deel van de Gelderse Vallei zou worden volgebouwd met windmolens. Dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor het open landschap, maar vormt ook een bedreiging voor de hier aanwezige water- en weidevogels.

Tijdens de gemeentelijke inspreekavond op 24 juni over de RES hebben we de gemeenteraad gewezen op het risico van concentratie van windmolens in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei doordat alleen dáár expliciet zoekgebieden zijn aangewezen. Bovendien hebben we aangegeven dat wat ons betreft het Binnenveld als rust- en stiltegebied gevrijwaard zou moeten worden van windmolens. Hier kunt u de tekst van onze inspraakreactie vinden.

Het Binnenveld met fietspad langs de Grift. Door aanwijzing als rust- en stiltegebied in het verleden heeft dit gebied zijn open karakter kunnen behouden.