Nieuws

Concentratie windmolens in het Binnenveld?

In conceptversie  van de Regionale Energie Strategie (RES) Food Valley staat aangegeven waar volgens gemeenten en belangengroepen uit de Gelderse Vallei de beste plekken liggen voor opwekking van groene stroom met windmolens en zonneparken. Deze worden zoveel als mogelijk aangelegd langs snelwegen. Daarnaast worden in het rapport een aantal mogelijke aanvullende locaties genoemd in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei, waaronder het Binnenveld. Tijdens de gemeentelijke inspreekavond op 24 juni over de RES hebben we de gemeenteraad gewezen op het risico van concentratie van windmolens in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei doordat alleen dáár expliciet zoekgebieden zijn aangewezen. Verder hebben we aangegeven dat wat ons betreft het Binnenveld als rust- en stiltegebied gevrijwaard zou moeten worden van windmolens.

Lees meer in het achtergrondartikel.

Convenant uitbreiding Thijmse Berg

De Thijmse Berg heeft samen met de stichting Landgoed Remmerstein een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van De Thijmse berg en Remmerstein door de bouw van een aantal huisjes voor verblijfsrecreatie en permanente bewoning. Omdat de uitbreiding plaats binnen het Nationaal Natuur Netwerk hebben we bij de gemeente hiertegen bezwaar ingediend. Dit bezwaar is door de gemeente niet gehonoreerd. We hebben als WMR besloten om de bezwaarprocedure niet door te zetten. In plaats daarvan hebben we een convenant gesloten met de beide initiatiefnemers waarin wordt tegemoet gekomen aan een aantal door ons genoemde bezwaren.

Lees meer in het achtergrondartikel.

 

Ophoging hoornwerk en/of verzwaring Grebbedijk?

Begin dit jaar is door  Gedeputeerde Staten van Gelderland het voorkeursalternatief voor de verzwaring van de Grebbedijk gepubliceerd. Onderdeel van het plan is dat een deel van de oude Grebbelinie, het zogenaamde ‘hoornwerk’ wordt opgehoogd en vrij gemaakt van begroeiing. In een inspraakreactie hebben we onze zorgen uitgesproken over de gevolgen die verhoging van het hoornwerk mogelijk zal hebben voor flora en fauna. Op 1 september hebben Sander van Opstal en Han Runhaar een gesprek gehad met twee projectmedewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit heeft ons een beter beeld gegeven van het plan voor ophoging van het hoornwerk en van de achterliggende argumenten.

Lees meer in het achtergrondartikel.

Heuvelrugtuinen

Het project Heuvelrugtuinen is een samenwerking tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Samen met bewoners, gemeenten en bedrijven is het doel om zoveel mogelijk Heuvelrugtuinen aan te leggen, om de Heuvelrug groener te maken.

Bewoners van de Heuvelrug zijn zich niet altijd bewust van de bijzondere plek waar ze wonen en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Door hun eigen tuin, park of wijk te vergroenen. Die vergroening is belangrijk en draagt bij aan:

* Betrokkenheid bij natuur en Nat. Park Utrechtse Heuvelrug
* Natuur en biodiversiteit: natuurlijke inrichting, gifvrij, in harmonie met het Nat. Park, goed voor insecten en andere dieren
* Klimaatadoptatie: minder verstening, minder wateroverlast, hitte, droogte
* Schoon drinkwater door minder gebruik gif
* Sociale cohesie in de buurt en draagvlak voor vrijwilligersgroepen

Lees meer in het achtergrondartikel.

Initiatiefnemer voor Kwintelooijen geselecteerd

Meer dan een half jaar geleden is door de gemeentes Rhenen en Veenendaal een uitvraag gedaan waarin ondernemers gevraagd werden voorstellen in te dienen voor activiteiten die ‘de kwaliteit van Kwintelooijen moeten verbeteren’. Inmiddels zijn er twee initiatiefnemers geselecteerd om hun plan voor een horecavoorziening in Kwintelooijen verder uit te werken. In een vergadering van de Gebiedsraad op 26 augustus hebben ze hun plan verder toegelicht.

Lees meer in het achtergrondartikel.

Ecologisch beheer akker Koerheuvel

De akker op de Koerheuvel werd in het verleden door de gemeente Rhenen beheerd als ‘ecologische akker’, een korenakker met veel akkeronkruiden. Sinds enkele jaren heeft de gemeente Rhenen de akker verpacht aan veeboer Henk van Laar uit Achterberg, die het gebruikt voor maisteelt. Samen met de boer wordt nu gekeken of het mogelijk is om een deel van de akker weer om te zetten in een soortenrijke korenakker. Bij wijze van proef is dit jaar op een deel van de akker gerst ingezaaid. Uit de proef blijkt dat er in de bodem nog een zaadbank aanwezig is van bedreigde akkeronkruiden. Maar ook blijkt dat de bodem erg voedselrijk is waardoor deze akkeronkruiden (en ook de gerst zelf) te worden overwoekerd door snelgroeiende onkruidsoorten als melganzevoet en bijvoet.

Lees meer in het achtergrondartikel.

Natuurwerkgroep Kwintelooijen ontvangt ‘Pluim’

Dhr Arjan Koerts overhandigd de ‘Pluim’ aan Han Runhaar (rechts). (Foto: Dick Verkaar)

Op zaterdag 29 februari ontving Han Runhaar namens de Natuurwerkgroep Kwintelooijen uit handen van Arjan Koerts (CU Veenendaal) een ‘Pluim’. In het kader van “complimentendag” (1 maart 2020) wilde de ChristenUnie hun waardering laten blijken voor vrijwilligersinitiatieven in en om Veenendaal. Kwintelooijen is voor veel Veenendalers een belangrijke plek. De natuurwerkgroep speelt een belangrijke rol bij het onderhoud en behoud van dit gebied.

Ook de koeien waren aanwezig voor dit heugelijke moment, hoewel ze meer interesse leken te hebben in het hooi dan in de pluim.

Voorbereidingen op overzetten padden voorjaar 2020

Afvoer van gekapte bomen


Verwijderen van bramen en wortelstokken

Binnenkort beginnen we weer met paddenrapen langs de Cuneraweg bij Heimerstein en langs de Utrechtse Straatweg bij de Palmerswaard. Doel is om de padden die op weg zijn van de Utrechtse Heuvelrug naar de Palmerswaard en de Grift veilig over te zetten. Gezien het aanhoudend zachte weer verwachten we dat de padden dit jaar vroeger dan anders gaan lopen. We zijn daarom tijdig begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Bij Heimerstein zijn langs een deel van het paddenscherm de aanwezige bramen afgemaaid en vervolgens zo veel als mogelijk de wortelstokken verwijderd. Dat om er voor te zorgen dat we achter het scherm langs kunnen lopen en de padden die zich hier verzamelen te kunnen rapen. Ook moest het paddenscherm op een aantal plekken worden gerepareerd. Op één plek was een ijzeren hek met daaraan vastgemaakt ons paddenscherm weggehaald om in het achterliggende bos bladeren te kunnen dumpen. En op een andere plek had het paddenscherm schade opgelopen door kapwerkzaamheden in het aangrenzende bosje. We zijn bezig met het herstellen van de schade en binnenkort kunnen de padden veilig overgezet worden.

Heb je zin om mee te doen? We kunnen nog goed vrijwilligers gebruiken die in de periode maart-april aan het begin van de avond willen helpen met het overzetten van de padden. Je kunt je opgeven bij Gerard Vernooij, gerardsj@xs4all.nl.

Winterwerkzaamheden Natuurwerkgroep Kwintelooijen

Natuurwerkgroep Kwintelooijen

De Natuurwerkgroep Kwintelooijen heeft deze winter hard gewerkt aan het afzagen en afvoeren van berkenbomen uit het heidegebied en het erosiegeulengebied. In de periode tussen 2010 en 2018 waren deze gebieden door gebrek aan beheer dichtgegroeid met jong berkenbos. Deze winter is een groot deel van het heidegebied weer vrij gemaakt van berken en bramen. Ook een deel van het erosiegeulengebied is vrijgemaakt van bomen. Daarmee zijn we goed op weg met het realiseren van de doelstellingen uit het beheerplan voor de periode 2018-2020.

We hebben deze winter ook hulp gehad van anderen. De Rotary heeft een deel van het erosiegeulengebied vrijgemaakt van bomen, en de natuurwerkgroep ‘Natuur werkt’ van het IVN heeft vliegdennen verwijderd uit het zuidwestelijke deel van het heidegebied. Vermeldenswaardig is dat we dit jaar ook hulp hebben gehad van Ouwehands Dierenpark. Zij kunnen jonge boompjes goed gebruiken als voer voor olifanten en giraffen. Ze halen door ons gezaagde boompjes op en zagen zo nodig ook zelf bomen.

Natuurwerkgroep ‘Natuur Werkt’ van het IVN

In maart stoppen we beheerwerkzaamheden omdat dan het vogelbroedseizoen begint. In de zomer gaan we samen met Ouwehands Dierenpark verder om resterende delen van het heidegebied vrij te maken van jonge berken.

Thema-avond Bosbeheer in Rhenen

Op woensdagavond 30 oktober organiseert de WMR een avond in De Vlam over het beheer van de Rhenense bossen. Landelijke was er dit jaar in de media veel discussie over toegenomen houtkap in de Nederlandse bossen. Dit leidt tot een afname van het bosareaal en leidt, in elk geval op korte termijn, tot een afname aan biodiversiteit en belevingswaarde in de resterende bossen. Tijdens de thema-avond willen we ingaan op de vraag in hoeverre dit probleem ook speelt in de bossen in onze omgeving.

De avond begint met een lezing door Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, over kaalkap in de Nederlandse bossen. Naar zijn mening wordt er in veel Nederlandse bossen, waaronder de bossen van Staatsbosbeheer, vanwege geldgebrek te veel gekapt en heeft dat nadelige gevolgen voor de natuur en de natuurbeleving. Daarna geven Bea Claessens en Hugo Spitzen een toelichting op het beheer in respectievelijk de Stadsbossen en de bossen van Het Utrechts Landschap.

Na de pauze volgt er een plenaire discussie over het beheer van de Rhenense bossen. Wat vinden bezoekers van het bosbeheer in Rhenen en op welke punten zouden ze graag veranderingen zien? Vanwege de betrokkenheid van veel inwoners bij ‘hun’ bossen verwachten we een levendige discussie. Gespreksleider Dick Verkaar zal de discussie in goede banen leiden zodat iedereen de kans krijgt aan het woord te komen.

De avond is vrij toegankelijk en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Hieronder staat nog wat praktische informatie:

Datum:           woensdag 30 oktober 2019

Locatie:           bovenzaal van De Vlam, Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Aanvang:        20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur voor koffie/thee)

Sprekers:        Frits van Beusekom met lezing “Kaalkap in Nederlandse bossen”

Bea Claessens (boswachter/rentmeester stadsbossen) namens gemeente Rhenen

Hugo Spitzen (boswachter) namens Het Utrechts Landschap

Discussieleider: Dick Verkaar

Uitvraag recreatievoorzieningen Kwintelooijen

In het Gemeentenieuws van 1 oktober verscheen de aankondiging dat ondernemers kunnen inschrijven op een uitvraag voor recreatievoorzieningen in Kwintelooijen. Deze moeten leiden tot “een kwaliteitsslag om de recreatiewaarde van Kwintelooijen te vergroten en tegelijkertijd de bijzondere natuurwaarden voor de toekomst te behouden en versterken. De inkomsten die Club Kwintelooijen binnen krijgt via het beschikbaar stellen van deze bijzondere locatie worden geheel ingezet voor het beheer van het gebied.” In een brochure wordt uitgelegd aan welke voorwaarden plannen moeten voldoen.

De WMR is niet gelukkig met deze uitvraag. Het gebied zit qua aantal bezoekers nu al aan de grenzen van zijn capaciteit. Het is bovendien de vraag welke meerwaarde deze resulterende voorzieningen voor het gebied zullen hebben. Een onderzoek uit 2015 laat zien dat het gebied met een score van 8,4 nu al het hoogst gewaardeerd wordt van alle Utrechtse recreatiegebieden. En dat is niet vanwege het ruime aanbod aan recreatieve voorzieningen maar omdat het zo’n mooi gebied is.

In hoeverre de voorzieningen zullen bijdragen aan de recreatiewaarde van het gebied hangt af van de aard van de voorzieningen. Een wens die in het verleden veel is geuit is een bescheiden horecavoorziening met een bezoekerscentrum bij de ingang van het gebied. Binnen de Gebiedsraad Kwintelooijen, waarin ook de WMR is vertegenwoordigd, bestaat consensus dat indien goed uitgevoerd een dergelijke voorziening meerwaarde zou kunnen hebben voor het gebied. Maar wat simpele berekeningen laten zien dat een dergelijke voorziening niet rendabel is als een uitbater én moet zorgen voor de bouw van de voorzieningen, én moet zorgen voor een rendabele exploitatie, én jaarlijks nog enkele tienduizenden euro’s moet afdragen voor de beheer van het gebied. Er zijn natuurlijk genoeg andere activiteiten te bedenken die wél rendabel zijn. Dat zijn echter meestal activiteiten die leiden tot grote aantallen bezoekers en tot overlast voor bestaande bezoekers.

Om die redenen heeft de WMR zich in het verleden altijd, helaas tevergeefs, uitgesproken tegen een commerciële uitvraag. Een beter alternatief zou volgens ons zijn om gebruik te maken van het maatschappelijke draagvlak om op niet-commerciële basis voorzieningen te creëren. Door gebruik te maken van de subsidies, crowd-funding en de inzet van betrokken burgers en ondernemingen denken we dat de gewenste bescheiden horecavoorziening en een bezoekerscentrum wél te realiseren zijn.

Voorlopig kunnen we alleen afwachten wat het resultaat van de uitvraag zal zijn. Mogelijk vallen de uitkomsten mee. Maar mocht de uitvraag leiden tot plannen die leiden tot een aantasting van het gebied dan zullen we zeker ons best doen om die tegen te houden.


Stichting WMR presenteert zich tijdens Kleurrijk Rhenen

Op 14 september vond zowel de Open Monumentendag alsook Kleurrijk Rhenen plaats. Tijdens deze dag was  ook de kraam van de Stichting Werkgroep Milieubeheer te bezoeken. Onderaan de toegangsweg naar de molen aan het Henk Deysplein was een mooie, en goed gevulde kraam opgebouwd.

Rechts de winnares, links Ellen Appeldoorn van De Groene Kamer

Bezoekers van de kraam werden geïnformeerd over duurzaamheid, milieu en natuur in de gemeente Rhenen, en de Padden- en Natuurwerkgroep Kwintelooijen. Er was een quiz waarin de mensen konden laten zien hoe goed ze de gemeente kennen aan de hand van foto’s en konden ze raden hoeveel kikkers er in een grote pot zaten.  Degene die het aantal kikkers in de grote pot goed raadde of er het dichtste bij zat heeft een groentepakket van de winkel in natuurvoeding De Groene Kamer aan de Herenstraat gewonnen.

Meer en minder padden overgezet naar de Palmerswaard en de Grift in 2019

Op 2 en 3 april werd langs de N225 tegenover de Palmerswaard, en langs de Cuneraweg bij Heimerstein het paddenoverzetten weer afgerond en zijn de schermen d.m.v. kuilen geopend. Vrouwtjes kwamen al weer terug, en slechts een enkel mannetje bleef eraan komen.

Dit jaar kenden we op beide locaties een heel andere ontwikkeling in de aantallen dan het succesvolle vorige jaar: bij Palmerswaard opnieuw een record met 3614 padden (550 meer dan vorig jaar), maar bij Heimerstein met 1808 een gewone “uitslag” met 900 minder dan vorig jaar; daardoor werden er totaal 5442 padden overgezet. (Ter vergelijking. Amerongen kwam op 5800 padden dit jaar, dus ook van bos naar Rijn).
Landelijk is er al jaren een trend van afname van aantallen padden, in Rhenen gaan we hier vooralsnog tegenin. Het voedsel aanbod, de droogte, drukker verkeer, omstandigheden in het voortplantingswater, het is gissen naar oorzaken.

De start was 26 februari, en er werd tot 3 april op 34 avonden geraapt.

Bij de N225/Palmerswaard dus 3614 padden, 3 bruine en groene kikkers en 1 salamander. De 650 op 22 maart vormde een nieuw dagrecord na de 632 van 3 april vorig jaar.

Langs de Cuneraweg bij Heimerstein: 1808 padden ( 654 vrouw en 1154 man), 1 bruine en 3 groene kikkers. Hoogste dagscore was hier 270 op 20 maart. De verhouding aantallen vrouw-man was dit jaar echter wel beter dan vorig jaar (36-30%) en dit zal wel komen doordat de dieren eerder konden starten met lopen en eerder stoppen, wat gunstig is voor op tijd afzetten van de eitjes.

Al met al weer een verrassende ontwikkeling.

De herinrichting van de Palmerswaard lijkt positieve gevolgen te hebben gehad. De gegraven poelen bij de steilrand zullen misschien wel zorgen voor nog betere omstandigheden.
En de schermen doen daar goed hun werk. In 2007 werden er bij Amerongen nog 18x zoveel padden overgezet als bij de Palmerswaard en dit jaar is de verhouding 3600:5800 dus bijna 2:3.

Het aantal actieve vrijwilligers loopt opnieuw iets terug met een vaste kern bij Heimerstein van 7 en bij Palmerswaard van 13 vrijwilligers. Er moest daardoor vaak en hard gewerkt worden. Trudie en Patricia hebben onze gelederen dit jaar gelukkig versterkt.

Aandachtspunt blijft het teruglopen van de padden bij de Palmerswaard. Terugoverzetten is te gevaarlijk werk, en het gewoon overzetten langs de weg eigenlijk ook. De snelheid ligt er met 80 km/u veel te hoog voor bermwerk, en het leidt tot veel meer slachtoffers door de windvlagen. Hier moet over gesproken worden vanuit de WMR met de Gemeente en Provincie.

Dit jaar is er voor het eerst een bord geplaatst langs de N225 bij de Palmerswaard met het aantal door ons overgezette padden; er had ook kunnen staan “niet doodgereden padden”, het blijft een bizarre aangelegenheid.

Gerard Vernooij

Uitnodiging Thema-avond Mooi Binenveld

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseert de Werkgroep Milieubeheer Rhenen een avond over het Binnenveld. Op deze avond zal Rob Janmaat van Stichting Mooi Binnenveld meer vertellen over het burgerinitiatief om via crowd funding ruim 50 ha. natuur te ontwikkelen in het Wageningse deel van de Binnenveld.
Wij nodigen u als donateur of belangstellende van harte uit om deze avond bij te wonen. De avond wordt gehouden in de “De 3 Zussen”, Kerkewijk zuid 115, Rhenen. U bent welkom vanaf 19.45 uur, opgave is niet verplicht.

Klik op de uitnodiging voor de volledige tekst.

Droogte in Kwintelooijen

Han Runhaar, 1-9-2018

Deze zomer is ongewoon droog en warm geweest. Begin augustus bedroeg het neerslagtekort al ruim 300 mm, wat al aardig in de buurt komt van het recordjaar 1976 met een neerslagtekort van 344 mm. De gevolgen van de hitte en de droogte waren  in de natuur goed te merken. In grote delen van Nederland zijn beken drooggevallen, leidend tot massale sterfte van vissen. Met name op de hogere zandgronden is er ook veel sterfte van bomen opgetreden. Ook de heide heeft een flinke klap gehad. Veel van de heideplanten in Kwintelooijen zijn geheel of gedeeltelijk afgestorven. Na de regen in augustus en september is een klein deel van de heide alsnog tot bloei gekomen, maar met name de oudere heide heeft een flinke klap gehad. Ook insecten hebben te lijden gehad van de droogte. Met name vlinders zullen naar verwachting een grote terugslag krijgen. Volwassen vlinders hebben dit jaar door gebrek aan bloemen geen nectar kunnen vinden en rupsen hadden dit jaar onvoldoende te eten omdat de planten waarvan ze normaliter eten waren verdord. Volgend jaar kunnen we pas de balans opmaken, maar we moeten er wel rekening mee houden dat effecten van de droogte nog jarenlang merkbaar zullen blijven.

Grote grazers terug op Kwintelooijen

Hans Molkenboer, 26-6-2018

Woensdag 13 juni 2018 was een heugelijke dag voor de ‘Club Kwintelooijen’ en de Natuurwerkgroep Kwintelooijen van de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR). Die dag werden, nadat de laatste grote grazers in 2010 waren verdwenen, weer runderen (Herefords ossen) losgelaten in voormalige zandafgraving Kwintelooijen.

De WMR heeft al vanaf 2010 gelobbyd voor herstel van de begrazing en is dan ook erg blij met de uiteindelijke terugkeer van de grote grazers. Met de nalatenschap van het recreatieschap en de hulp van de natuurwerkgroep is er de afgelopen periode hard gewerkt om de afrastering in orde te krijgen.

Voor de feestelijke ‘vrijlating’ van de runderen waren er omwonenden, belanghebbenden, betrokkenen en harde werkers van de Natuurwerkgroep uitgenodigd die bij ontvangst werden verrast met koffie, thee en wat lekkers. Aansluitend werd door Burgemeester Hans van der Pas ruimschoots stilgestaan bij de functie, de waarde en het unieke karakter van Kwintelooijen. Ook werd het werk van alle vrijwilligers benadrukt waarbij de leden van de Natuurwerkgroep werden voorzien van een T-shirt waarvan het eerste exemplaar werd aangeboden aan Han Runhaar, voorzitter van de WMR. Na de toespraak werd de wagen met twee Herefords naar het veld gereden waar ze door de burgemeester onder veel belangstelling werden losgelaten. Eerder waren er al een 6 tal runderen losgelaten in het gebied waardoor de kudde nu uit 8 Herefords bestaat.

Klik op de foto voor de video van het loslaten van de runderen

Door de komst van de runderen zal de aard van de werkzaamheden van de Natuurwerkgroep veranderen. Het natuurbeheer heeft zich tot nu toe geconcentreerd op het relatief vlakke terrein rond de plassen. Met de komst van de runderen zal dat deel als gevolg van de begrazing minder tot geen onderhoud vragen. Dit geeft de natuurwerkgroep ruimte om de verruiging en verbossing van de hoger gelegen delen van heide- en erosiegeulen aan te pakken. Grote delen van dat gebied zijn dichtgegroeid met berken en bramen en daarmee ontoegankelijk voor de grazers.

Record aantal padden overgezet naar Palmerswaard en Grift in 2018

Gerard Vernooij, 15-4-2018

Op 10 april werd langs de N225 tegenover de Palmerswaard, en langs de Cuneraweg bij Heimerstein onze jaarlijkse overzetactie afgerond. Het bleef toen nog wel padden druppelen maar er kwamen al meer vrouwtjes padden teruggelopen en de schermen moesten er voor hen weer open. En bij Heimerstein was gelukkig ook pas die dag het grote veld weer met gier ingereden.

Dit jaar kenden we op beide locaties een historisch hoog resultaat met totaal 5777 padden vanaf 10 maart op 26 avonden. Een paar avonden was het te koud en helder en was er “niets op pad”.

Bij de N225/Palmerswaard: 3062 padden, 13 bruine en groene kikkers (waaronder een koppeltje) en 2 salamanders. Het oude record was 2829 padden in 2014, vorig jaar stopte het hier bij 1774. Op 3 april werden er door 10 vrijwilligers bij 12 graden en vochtig weer 632 padden geraapt en overgezet, ook een unieke score.

Langs de Cuneraweg bij Heimerstein: 2715 padden, 6 groene kikkers (waaronder een opmerkelijk duo kikker-pad). Hier stond het record op vorig jaar met 1537 padden, want in 2014 waren het er maar 687 toen we er nog geen scherm hadden geplaatst. Op 3 april werden er hier door 5 vrijwilligers 516 padden overgezet en zoveel waren er ook daar nog nooit op een avond geraapt.

Al met al een hele verrassing. Bij de start hou je rekening met de afgelopen vrieskou en schat je wat vertraging in en misschien wel wat minder vrouwtjes die nu eenmaal tijdig hun eitjessnoeren moeten kunnen afzetten. Dat viel dus allemaal anders uit, hoewel het aantal vrouwtjes bij Heimerstein iets achterbleef bij voorgaande jaren, maar toch bijna op een vertrouwde verhouding man:vrouw van 2:1 uit kwam.

De herinrichting van de Palmerswaard lijkt geen negatieve gevolgen te hebben gehad. De gegraven poelen bij de steilrand zullen misschien wel zorgen voor nog betere omstandigheden.

En de schermen doen hun werk, dat kunnen we wel concluderen. In 2007 werden er bij Amerongen wel 18x zoveel padden overgezet als bij de Palmerswaard en dit jaar lag dat tussen 1 en 12 april op nog geen 3x. Bij de N225 hebben we de schermen sinds 2011, en bij Heimerstein sinds 2015.

Bij de Grift blijven we ons afvragen hoe de padden het daar voor elkaar krijgen. De stroming in het kanaal, de verplaatsing en terugtrek…. ,waar houden de donderkopjes zich toch op?

Het aantal actieve vrijwilligers schommelde weer rond de 25 wat eigenlijk te weinig is maar een aantal mensen kwam gelukkig heel vaak en extra bij gunstig paddenweer. Er werd dit jaar ook weer veel door rapers gefietst langs de N225, en al bij het circuit onderaan het Paardenveld gestart.

Niels en Hein hebben de braamstruiken bij Heimerstein gemaaid en verwijderd, we zouden er anders niet bij hebben gekund. Het oude weitje is daar deze winter ingericht met boompjes, de bramenberm werd er helaas pas aan het eind van de raapperiode door Gemeente of Provincie aangepakt.

Aandachtspunt blijft het teruglopen van de padden bij de Palmerswaard. Terugoverzetten is te gevaarlijk werk. De snelheid ligt er met 80 km/u veel te hoog voor bermwerk. Hier moet echt eens over gesproken worden vanuit de WMR met de Gemeente en Provincie. Gelukkig was de weg vanaf 10 april minder druk door wegwerkzaamheden.

Door Gerard is er een mooi overzicht gemaakt met alle resultaten vanaf 1997. Klik hier voor het overzicht.

Overname beheer Kwintelooijen door gemeente Rhenen en Veenendaal

Han Runhaar, 31-3-2018

Per 1 januari 2018 heeft gemeente Rhenen het beheer en onderhoud van Kwintelooijen overgenomen van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. Op 22 januari werd tijdens een informatiebijeenkomst in de Drie Zussen de overdracht van de erfpacht officieel met een handtekening bekrachtigd door burgemeester Van der Pas namens de gemeente Rhenen en de heer De Kruijf namens het recreatieschap. Hiermee is een einde gekomen aan de jarenlange onzekerheid over de toekomst van Kwintelooijen.

Kwintelooijen met zijn hoogteverschillen…..!

De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben als ‘Club Kwintelooijen’ samen de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het onderhoud en het beheer van het gebied. Vanwege de ligging op haar grondgebied heeft de gemeente Rhenen de formele verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer van Kwintelooijen. De gemeente Veenendaal draagt jaarlijks bij aan de kosten voor onderhoud en beheer. Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 januari werd door burgemeester Van der Pas van Rhenen en wethouder Arianne Hollander van Veenendaal een ‘dienstverleningsovereenkomst’ getekend, waarin is vastgelegd hoe groot de financiële bijdrage vanuit Veenendaal is en welke diensten daarvoor door de gemeente Rhenen worden geleverd.

Klik hier voor de volledige tekst

Overname beheer Kwintelooijen door gemeente Rhenen per 1 januari 2018

Han Runhaar, 1-11-2017

Per 1 januari houdt het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied op te bestaan. Het is de bedoeling dat daarna het beheer van Kwintelooijen wordt overgenomen door de ’Club Kwintelooijen’, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rhenen en Veenendaal. De onderhandelingen met de grondeigenaren over de overname van de erfpacht zijn in een vergevorderd stadium, verwachting is dat de concept overeenkomst nog voor 1 december in de gemeenteraad van Rhenen zal worden behandeld. De gemeente Rhenen zal namens beide gemeenten verantwoordelijk worden voor het beheer van het gebied.

Herefords

Er zijn inmiddels al een paar bijeenkomsten geweest met de gemeente Rhenen over het toekomstige beheer van het natuurgedeelte. Hoewel nog niet alles vast staat beginnen de contouren van het beheer wel duidelijk te worden. De begrazing met runderen zal vrijwel zeker terug komen. De WMR heeft al vanaf 2010 gelobbyd voor herstel van begrazing in Kwintelooijen en we zijn dan ook blij met deze ontwikkeling. Als alles goed gaat kan het herstel van het raster rond het natuurgedeelte betaald worden uit de nalatenschap van het recreatieschap. Een veearts uit Veenendaal heeft aangeboden om zijn runderen in het gebied te laten grazen. Verwachting is dat het raster al deze winter kan worden aangelegd, en dat volgend voorjaar kan worden begonnen met de begrazing. Dat is dan niet met Schotse Hooglanders, maar met een ander Brits ras, te weten Herefords. Het gaat om roodbonte runderen die zonder problemen zomer en winter buiten kunnen verblijven. In Nederland worden deze runderen in toenemende mate ingezet voor begrazing en er is ook een stichting (de Dutch Hereford Society), die zich actief inzet om dit ras te promoten.

Het betekent niet dat daarmee de inzet van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen overbodig wordt. Wel zal de aard van de werkzaamheden veranderen. We hebben ons tot nu toe geconcentreerd op het beheer van het relatief vlakke terrein rondom de plassen. Na verwijdering van opslag van bramen, berken en elzen hebben we dat gebied de laatste jaren gemaaid. Als er runderen komen is dat laatste niet meer nodig. Dat geeft ons ruimte om de verruiging en verbossing van de hoger gelegen delen van heide- en erosiegeulengebied aan te pakken. Grote delen van dat gebied zijn dichtgegroeid met berken en bramen en daarmee ontoegankelijk geworden voor grazers. De opslag van bramen en bomen moet worden verwijderd en er moet daarna nog een paar jaar worden gemaaid om een ‘grazige’ vegetatie te laten ontstaan met een voor runderen voldoende aantrekkelijke plantengroei.

We hadden graag gezien dat in het heidegebied de schapenbegrazing zou worden gecontinueerd. De drukbegrazing zoals die aanvankelijk door het recreatieschap werd toegepast is weinig effectief gebleken in het tegengaan van verruiging en verbossing. Daarentegen lijkt begrazing met een schaapskudde, zoals de laatste paar jaren is uitgevoerd, wel een goed middel om de heidebegroeiing open en vitaal te houden. Bovendien voegt begrazing met een schaapskudde veel toe aan de belevingswaarde van het gebied. Helaas is de gemeente niet bereid om hier geld voor uit trekken. De bijdrage van de gemeente aan het natuurbeheer beperkt zich voorlopig tot de afvoer van maaisel en een bijdrage aan de materiele kosten van de natuurwerkgroep.

Een aandachtspunt is het toezicht op het gebied. De afgelopen paar jaren is er weinig of geen toezicht geweest, met als gevolg dat mensen er aan gewend zijn geraakt dat ze in Kwintelooijen alles mogen doen wat ze willen. Door alle partijen betrokken bij het overleg (naast de Natuurwerkgroep van de WMR onder andere ook de Macro) is er bij de gemeente op aangedrongen om zeker in het begin intensief toezicht te houden, en bezoekers er op te wijzen dat bijvoorbeeld het los laten lopen van honden niet is toegestaan.

Lijst van waardevolle bomen binnen de bebouwde kom

Sander van Opstal, 1-11-2017

De Gemeente Rhenen heeft een lijst opgesteld van waardevolle bomen binnen de bebouwde kom. Het doel van die lijst is er voor zorgen dat bewoners weten waar ze aan toe zijn: voor de bomen op deze lijst is een vergunning verplicht als men deze wil kappen. Voor de overige bomen dus niet! Voor het vaststellen van waardevolle bomen is een Criteria model opgesteld.

Hierop staan de wegen en de adressen waar de waardevolle bomen volgens de boswet aanwezig zijn.

De lijst beperkt zich tot de bebouwde kom. Bijvoorbeeld waardevolle bomen op de Grebbeberg of de eeuwige Linde in Achterberg, die staan er dus (bewust) niet op. Dat betekent niet dat buiten de bebouwde kom geen waardevolle bomen voorkomen, integendeel: voor waardevolle bomen buiten de bebouwde kom blijft de boswet en kapverordening/vergunningplicht van kracht.

De lijst zal in de loop der jaren veranderen er zullen bomen bijkomen en eventueel ook weer af gaan.

Het is de bedoeling van de Gemeente dat deze lijst na ontvangst en verwerking vd reacties, door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. Ook is het de bedoeling dat de lijst regelmatig (iedere vijf jaar) herzien wordt.

De WMR plaatst de lijst nu op haar website en stuurt die toe aan donateurs en geïnteresseerden, met het verzoek om in je omgeving rond te kijken: mist er wat? Wij kunnen als kerngroep natuurlijk onmogelijk al die bomen gaan bekijken, en zien of er iets ontbreekt, maar onze donateurs misschien wel! Als je iets opvalt of als je wat mist, geef dat dan aan ons door, dan kunnen we dat aan de Gemeente Rhenen voorleggen.

Contactpersoon bij de Gemeente Rhenen is Elsbeth Muilwijk, tel 0317-681664

Vliegveld Lelystad, Laagvliegen en Rhenen

Sander van Opstal, 1-11-2017

Het zal de oplettende krantenlezer en TV kijker niet ontgaan zijn: Vliegveld Schiphol is overvol en wijkt deels uit naar Lelystad. Dat besluit is al vele jaren geleden voorbereid. Velen zal dat ontgaan zijn, immers Lelystad is ver weg. Toch is dat onjuist: naar recent gebleken is, bezet Schiphol de hogere vliegroutes en vliegen de vliegtuigen die van en naar Lelystad vliegen, laag over. Zelfs vrij laag: genoemd worden hoogtes van 1800 mtr tot 2400 mtr. Zo laag dat betekent allerlei geluids- en mieueffecten.
Inmiddels heeft dit onderwerp veel aandacht getrokken en heeft (de inmiddels afgetreden) Staatssecretaris Dijksma al meerdere aanpassingen van haar besluit de wereld in gestuurd. O.a. het Milieu Effect Rapport moet deels overnieuw!
Ook is er massaal protest hiertegen gerezen: vele mensen, gemeenten, ondernemers en provinciebesturen voelen zich (en zijn daadwerkelijk) buitenspel gezet. Dat heeft oa te maken met een eigenaardigheid in de Wet luchtverkeer: die wet is ouderwets in de zin dat inspraak en overleg niet goed geregeld zijn.
Wat betekent dit voor Rhenen: op de voorlopige route staat dat er vrij laag (1800-2400 mtr boven West Rhenen gevlogen zal gaan worden. Boven/bij woonwijken, met als gevolgen geluidsoverlast, extra fijnstof en risico’s voor mens, milieu, recreant en recreatieondernemer.
Onderstaande links geven u een blik op de informatie die beschikbaar is.
Ons standpunt is (en vele leden van de 2de kamer delen dat standpunt) dat eerst het gehele luchtruim heringedeeld moet worden, dat de MER opnieuw moet (ook vliegroutes verder van Lelystad gelegen, bv boven Rhenen moeten in ogenschouw genomen worden) en dat belanghebbenden daadwerkelijk gehoord moeten worden voordat er besluiten genomen kunnen worden.

Wij roepen onze donateurs op om mee te doen aan de petitie.

Artikel Ede Nieuws.nl

Petitie ‘Nee tegen laagvliegende vliegtuigen over Ede’

Behoud uitzicht Rijnvallei en Palmerswaard Rhenen

Sander van Opstal, 1-11-2017

Een van de zaken waar de WMR het afgelopen jaar, samen met de bewoners, heel druk mee is geweest zijn de bouwplannen aan de Utrechtse weg.
De Gemeenteraad van Rhenen heeft in een structuurschets vastgelegd dat Rhenen (en Elst) o.a. kenmerkende doorkijkjes heeft naar de Rijn. De Gemeente noemt dit “panorama’s”. De Gemeenteraad heeft unaniem aangenomen dat deze panorama’s het behouden waard zijn, deze mogen niet volgebouwd worden.
Inmiddels is er een bouwplan voor bouwen aan de Utrechtse weg ontwikkeld. Hiertegen is van de zijde van de omwonenden veel bezwaar. De omwonenden hebben een petitie-actie gestart, deze is zeer ruim ondertekend!

Klik hier voor de petitie.

Naast online hebben ook veel mensen op papier getekend. Het totale aantal ondertekenaars is inmiddels meer dan 450.
De WMR steunt deze actie en roept haar donateurs en belangstellenden op om deze petitie ook te ondertekenen.
De Gemeente argumenteert dat deze bouwplannen nodig zijn om de ecologische verbindingszone bij Vogelenzang te realiseren.
Wij zien dat als een gelegenheidsargument: er waren in Vogelenzang zelf heel lang vergelijkbare bouwkavels te koop waar een vrijstaand huis gerealiseerd kon worden. Ook is ons, de WMR acht jaar geleden, bij het vaststellen van het Bestemmingsplan Vogelenzang, niet verteld dat dit bouwrecht zou blijven bestaan en te zijner tijd zou kunnen leiden tot de vestiging van een bouwrecht op (volgens de Gemeenteraad en volgens ons) zo’n gevoelige plek. Tenslotte zijn er, behalve Vogelenzang, binnen de Gemeente Rhenen heel veel andere plekken beschikbaar die veel minder gevoelig zijn, waar een vrijstaande woning zou kunnen komen.

Bezoek aan De Fruitproeverij

Alie de Boer & Hans Molkenboer, 27-8-2017

Zondag 27 augustus heeft de Stichting WMR een bezoek gebracht aan De Fruitproeverij Zandberg in Rijswijk in de Betuwe. Met een kop koffie of thee en een overheerlijk stuk taart met fruit uit eigen ‘tuin’ werden we door Laurens Smits en Pauline de Maar uitgebreid geïnformeerd over het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf dat op basis van de principes van permacultuur is opgezet. Na deze introductie gingen we onder leiding van Laurens over het terrein waarbij met name de weloverwogen inrichting van de verschillende terreindelen door hem zeer duidelijk en begrijpelijk werd uitgelegd. Elke struik, plant, bloem of boom stond juist op die plek met een reden en beïnvloedde daarmee weer zijn directe omgeving. De rondleiding bracht ons langs de fruitteelt, een lange ven met prachtige libellen, een wilgenbos met barbecueplaats en velden met verschillende inheemse bomen. Ondanks het feit dat door de start in 2013 alle aanplant nog relatief jong is, is er al een hele goede voorstelling te maken van hoe het er over een aantal jaren uit zal zien. En dat is zeker nog een bezoek waard. Na de rondleiding werden we nog verrast op een drankje en de nodige bio- en ecologische hapjes en soep. Neem gerust een kijkje op de website van De Fruitproeverij en bekijk de vele verrassende mogelijkheden die het bedrijf te bieden heeft.

Uitbreiding van natuurgebied Plantage Willem III in Elst: een mooie kans

Teken de petitie “MOB naar de natuur“.

Meer nieuws met betrekking tot het MOB-Complex Elst

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Rhenen.

Vanwege de

• verwachte vervangingsvraag in de komende jaren,

• de recente en voortvarende technische ontwikkelingen,

• druk op de financiële middelen en

• de wens tot verduurzaming van het areaal

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Rhenen

heeft gemeente Rhenen besloten de wijze waarop de zorg voor de openbare verlichting momenteel is georganiseerd onder de loep te nemen en op basis daarvan stappen te nemen om zo goed mogelijk op de gesignaleerde ontwikkelingen en doelstellingen in te kunnen spelen. Belangrijke vraag daarbij is of de huidige overeenkomst met CityTec de beste basis vormt voor het realiseren van de gemeentelijke doelen. Het goed kunnen maken van deze afweging vereist actueel en helder beleid dat richting geeft aan de ontwikkeling en modernisering cq verduurzaming van het openbare verlichtingsareaal. Dit beleidsplan beschrijft de huidige openbare verlichtingssituatie in gemeente Rhenen en inventariseert de wensen en eisen voor de toekomst.

Geen autoweg door het Binnenveld!

Teken de petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. Dit is een open landschap tussen Wageningen, Bennekom en Ede. Het Binnenveld is een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit; een gebied waar veel mensen van genieten.

Kik hier om de petitie te ondertekenen.

Petitie Behoud Panorama

Bij binnenkomst in Rhenen vanuit Elst (U) hebben passanten en bewoners nu aan de rechterzijde een prachtig uitzicht op de uiterwaarden van de Rijn en Palmerswaard.

De vraag is echter: hoe lang nog?

Een projectontwikkelaar heeft concrete bouwplannen aan deze route. De gemeente Rhenen en de provincie Utrecht zijn in principe akkoord met deze plannen. Langzaam maar zeker verdwijnen zo steeds meer open panorama’s op de Rijn.

Met uw tegenstem proberen we als laatste redmiddel de gemeenteraad van Rhenen nog te overtuigen dat dit unieke uitzicht op de Rijnvallei en Palmerswaard behouden dient te worden.  Kortom: geen (nieuw)bouw langs deze route.

Teken daarom deze petitie

Inmiddels al meer dan 300 ondertekenaars!

Mobiliseer voor natuur

Op 10 mei vindt er in het Bestegoed te Elst een informatieavond plaats over het MOB-complex Elst. Deze bijeenkomst begint om 20:00 uur en is gratis toegankelijk voor iedere belangstellende. Tijdens deze avond zal er door Dirk Prins, die bekend staat om zijn fantastische dia’s, een levendige lezing worden gegeven over de Plantage WIII waar het MOB-complex deel van uitmaakt.

Uw gastvrouw voor deze avond is de Stichting WMR en de titel van de lezing: “Mobiliseer voor natuur“. U bent van harte uitgenodigd.

Klik hier voor meer informatie

Doorstart Safarischip de Blauwe Bever februari 2017

Was er in november 2016 nog grote onzekerheid of het financieel haalbaar was om als zelfstandige stichting het schip over te nemen, eind december kon daar volmondig toe besloten worden.

Een intensieve campagne langs alle 7 gemeenten aan de Nederrijn en de provincie Utrecht leverde een plaatje op waarin zij het schip “omarmden” en eenmalig een financiële bijdrage wilden verstrekken; dat deed ook de WUR en een enkele particuliere donateurs plus een heel mooi bedrag van het Gast- en Weeshuis Rhenen.

Dit goede bericht kon het bestuur in oprichting als Kerstboodschap mee delen aan de vrijwilligers van het schip, wiens medewerking onmisbaar is om te gaan varen. Na hun toezegging kon er aan de opzet en inrichting van een nieuwe organisatie gewerkt worden. Daarbij is veel overleg geweest met het Utrechts Landschap om alle gegevens van het schip, incl. de keuringspapieren van het schip en alle installaties te verkrijgen; verzekering van schip en mensen moest opnieuw geregeld worden, leveranciers, afspraken met derden enz.

In januari 2017 kon dit alles geformaliseerd worden en zijn 2 stichtingen opgericht, de stichting Rijnoevervaarten voor de exploitatie van het schip en de stichting Vrienden van Safarischip de Blauwe Bever voor donateurs en sponsors. Er is een klein bestuur van 3 personen dat bijgestaan wordt door nog 3 mensen die verschillende taken uitvoeren, waaronder het opstellen van het vaarschema, het onderhandelen met horeca over arrangementen en het verzorgen van de boekhouding.

Inmiddels is ook de website actief: http://www.deblauwebever.nl/ en is het schip officieel door het Utrechts Landschap aan onze stichting overgedragen. Afspraak is dat het Landschap niet meer betrokken is bij de exploitatie, dus ook niet meer onder hun vlag. Wel blijft er vanaf het water toegang tot de natuurgebieden van het Utrechts Landschap (met de gidsen van het UL); vergelijkbare afspraak is gemaakt met het Geldersch Landschap en komt ook nog tot stand met Staatsbosbeheer. Het vaargebied van de Blauwe Bever wordt uitgebreid; ook in het Gelderse deel van de Nederrijn zal gevaren worden. Met de 7 gemeenten is afgesproken om het schip daar zichtbaarder te laten zijn door afwisselend vanuit de verschillende gemeenten te vertrekken, voorzover er een haven of loswal beschikbaar is. Gevaren wordt er naar alle natuurgebieden langs de rivier, waarbij soms een cultuurhistorische locatie bezocht wordt, zoals kasteel Doorwerth of voormalige steenfabriek de Bosscherwaarden.

Bij de Blauwe Bever zijn zo’n 50 vrijwilligers actief, de meeste varend als schipper, matroos, maatje of gids en daarnaast nog enkele mensen voor onderhoud en administratieve zaken.

Vanaf april wordt er weer gevaren. Alle vaarten komen op de website, waarop ook geboekt kan worden. De site geeft nu ook al interessante informatie, o.a. over de historie van het schip. Donateurs zijn van harte welkom en kunnen zich via de site al aanmelden: ze heten Vrienden van de Blauwe Bever.

Het bestuur van beide stichtingen:

Tine van der Stroom, voorzitter@deblauwebever.nl
Wilfred Roelink, secretaris@deblauwebever.nl
Gerdo Slotboom, penningmeester@deblauwebever.nl

WMR in de lokale media

Overgenomen uit De Hank, Dorpskrant van Elst.

De Hank, juni 2016

De Hank, juni 2016

Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van De Hank zijn er veel artikelen geplaatst over de activiteiten die in de 40 jarige geschiedenis van de dorpskrant hebben plaatsgevonden. Een opmerkelijk artikel betreft een Kerngroeplid van de Stichting Milieubeheer Rhenen, Wil Schulte.

Wat mij als eerste opviel, al lezend in 40 jaargangen van De Hank, is de rubriek van de Werkgroep Milieu. De rubriek bestaat namelijk al vanaf de eerste jaargang en wordt, ook al veertig jaar (!), geschreven door Wil Schulte. Hiermee is zij onbetwist degene die het langst een bijdrage heeft geleverd voor De Hank. Het bijzondere aan deze rubriek vind ik dat de onderwerpen die behandeld worden uiteenlopen van lokale zaken in het dorp tot internationale zaken die ieder mens op deze wereld aangaan. Zo is Elst bijvoorbeeld in de loop der jaren helemaal op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld het nut van afvalscheiding en al lezend merk je dan hoe dat in ons dorp in de loop der jaren veranderd en verbeterd is. Maar ook over internationale zaken zoals walvisvangst, de mondiale voetafdruk etc. zijn we al die jaren goed geïnformeerd. Bij deze dan ook: Wil, bedankt voor je unieke en vooral ook inspirerende bijdrage aan De Hank!

 

WSchulte

Wil Schulte

Wat zeker ook niet onvermeld mag blijven is de ‘Konsumentenvereniging Speenkruid’. Deze vereniging was een soort voorloper van de huidige Natuurvoedingswinkel en ontstond op initiatief van de Werkgroep Milieubeheer Rhenen (lees: Wil Schulte). 61 Elsterse gezinnen deden er aan mee. Een belangrijk onderdeel was de verkoop van biologische producten. Uitgangspunt was: eet volgens de seizoenen, uit de directe omgeving en van biologische herkomst. Maar ze deden meer: er was een rubriek in De Hank waarin achtergronden over voeding werd besproken, bijvoorbeeld over hoe het eten van veel vlees het milieu belast. Ook werden er lezingen gegeven over allerhande onderwerpen. In 1985 werd de vereniging opgeheven na 15 jaar actief te zijn geweest. Door de komst van supermarkten die biologische producten gingen verkopen maakte de vereniging zichzelf overbodig.

Voor meer informatie over De Hank kunt u mailen naar dehank@kpnmail.nl.