Bermbeheer

Contact: Dirk Prins.

Gemeentelijke notitie Bermbeheer, maart 2006

Geschreven door gemeente Rhenen: Elsbeth Muilwijk
maandag, 01 mei 2006

 

Notitie Evaluatie Bermen.pdf

Toelichting bij het voorstel aan burgemeester en wethouders:

Onderwerp

Evaluatie van het maaien van bermen en grasstroken

Voorstel

1.      Akkoord te gaan met de notitie ‘Evaluatie Bermen’.

2.      Bermen binnen de bebouwde kom te laten maaien in juni en september

3.      De bermen aan de Nieuwe Veenendaalseweg als gazon te gaan beheren door de eigen dienst

Inleiding

In 2005 is als bezuiniging besloten om de maaibeurten voor de bermen te halveren naar één keer per jaar. Dit leverde een kostenbesparing op van € 15.000,–. Binnen de bebouwde kom zijn klachten geuit door bewoners dat ze het beeld niet vonden voldoen.

Beoogd effect

Einddoel is een goede groenstructuur waarbij het visueel ruimtelijke beeld wordt verbeterd.

Tevens het waarborgen van duurzame instandhouding en uitbreiding van de verschillende biotopen van stedelijke planten en dieren.

Het beheer van het groen dient te passen binnen het huidige budget.

Argumenten

1.1   Bermen zijn ecologisch van belang en zorgen voor een biotoop voor insecten ed. Voor gazon is dit veel minder.

2.1   Bermen binnen de bebouwde kom geven een verrijking van het beeld

2.2   Door in juni te maaien is het beeld in de zomer weer aantrekkelijk.

Kanttekeningen

1.1 Bewoners zullen een kort geschoren gazon prefereren boven een ruwe grasstrook. Echter ruw gras is een belangrijk biotoop voor insecten ed.

Kosten, baten, dekking

In 2004 kostte het bermonderhoud € 35321,64. In 2005 is € 19250,– uitgegeven om de bermen te maaien. Op de post bermen is in 2005 € 6000,–  niet uitgegeven .

De kosten voor een extra maaibeurt bedragen € 6785,51.  Deze kosten kunnen gedekt worden binnen het budget bermen.

Voor het beheer als gazon van de Nieuwe Veenendaalseweg kan de dekking plaatsvinden uit de lopende begroting. Voor het maaien is op jaarbasis ongeveer 50 uur benodigd.

Uitvoering

De raadscommissie te informeren over het nieuwe maaibeleid

Het bermenbestek aan te laten passen.