Ruimtelijke Ordening

Tot deze categorie behoren de gemeentelijke plannen, plankaarten, etc.

Contact: Willy Hoorn.

Project uiterwaardvergraving in De Tollewaard

Geschreven door Jules Scholten   
zondag, 02 september 2012

De WMR heeft op 31 augustus 2012 een zienswijze opgesteld en verzonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over de ontwerp beschikkingen voor diverse vergunningen voor het project “Uiterwaardvergraving De Tollewaard” van Rijkswaterstaat (RWS). Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de PKB “Ruimte voor de Rivier”. Het project heeft twee doelstellingen: (1) vermindering van het risico van dijkdoorbraak en overstroming tijdens perioden van hoog water en (2) verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de uiterwaarden van de Nederrijn.

De WMR nam deel aan de “Omgevingswerkgroep”, die RWS in 2009 instelde om te adviseren in de voorbereiding van het project. De WMR vroeg daarbij meerdere malen aandacht voor het voorkomen en het behoud van een bijzondere “stroomdalflora” op en langs de zomerkade, die ligt tussen de beide terpen in het projectgebied. Deze flora dreigt te verdwijnen door de aanleg van een permanente verbindingsweg op de zomerkade tussen de terpen. Die verbindingsweg moet het mogelijk maken dat de oostelijke terp ook bereikbaar zal zijn bij hoog water.

Het blijkt nu dat de diverse ontwerp beschikkingen voor de vergunningen geen melding maken van het voorkomen van de bijzondere stroomdalflora en dus ook geen rekening houden met het behoud van de flora op en langs de zomerkade. Dit is een teleurstellende constatering, te meer omdat de WMR in 2010 en 2011 herhaalde malen RWS attendeerde op het voorkomen van deze flora.

In de zienswijze geeft de WMR aanbevelingen voor herstel en uitbreiding van de bijzondere flora.

Terug naar boven

 

WMR zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010

Geschreven door Willy Hoorn en Jules Scholten
maandag, 21 februari 2011

  De verschillen  tussen het Voorontwerp (december 2009) en het Ontwerp (december 2010) zijn groot. Dit heeft alles te maken met de kabinetswisseling in oktober 2010 met staatssecretaris Henk Bleeker aan het roer voor landbouw, natuur en milieu. Hij heeft aangekondigd het EHS beleid, sinds 20 jaar Rijksbeleid, niet te willen voltooien.

Het College van B en W volgt voor dit nieuwe ontwerp blindelings de koerswijziging van het Rijksbeleid. Onmiddellijk werd uit het Voorontwerp de Wijzigigingsbevoegdheid door B en W voor omzetting van bestemming Agrarisch naar bestemming Natuur geschrapt. Tegelijkertijd zijn de bouw- en uitbreidingsmogelijkheden voor de bestemming Agraisch sterk vergroot.

 

Het risico van deze veranderingen in het ontwerp is dat hiermee ook de deur wordt open gezet voor verstedelijking in en aanleg van de A30 door het Binnenveld.

De timing van koerswijziging Rijksbeleid en de lopende procedure voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in Rhenen is slecht. Terwijl er op landelijk en provinciaal niveau nog volop gediscussieerd wordt over het mogelijke nieuwe Rijksbeleid, begint het College in Rhenen in dit ontwerpbestemmingsplan al met de implementatie van dit discutabele Rijksbeleid.. Als de planregels in dit ontwerp eenmaal zijn vastgesteld, dan wordt dit wel het planologische beleid voor de komende 10 jaar, de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.

De WMR heeft een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010.

Dit ontwerp lag ter inzage tot en met 23 februari 2011.

In onderstaande pdf bestanden de zienswijze en de plankaart behorend bij het ontwerpbestemmingsplan. Om de plankaart met legenda op het beeldscherm goed te kunnen bekijken moet in de pdf reader de grootte verhoogd worden tot 100% of meer.

WMR zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en PlanMER 2011-02-20 met handtekeningen.pdf

plankaart ABCD 92 cm 09-22-33.pdf

Terug naar boven

 

Zienswijzen op Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 en Ontwerp-planMER (milieueffectrapport)

Geschreven door Jules Scholten en Willy Hoorn
maandag, 02 augustus 2010

 

In maart 2010 is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010′ voor inspraak ter inzage gelegd. Dit  bestemmingsplan maakt activiteiten mogelijk die het bestemmingplan planMER-plichtig maken. Het gaat met name om: de mogelijkheden van uitbreiding van (intensieve) veehouderij.

Het ontwerp-planMER is de doorvertaling in het bestemmingsplan van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost en van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals deze door de provincie Utrecht is uitgewerkt en vastgesteld.

Het ontwerp lag ter inzage van 24 juni t/m 4 augustus. De WMR diende hiertegen de volgende zienswijze in:

Zienswijze PlanMER 2010-08-02 getekend.pdf

Op 6 april 2010 diende de WMR een zienswijze in op het Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010

WMR zienswijze op voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 6-4-2010.pdf

Terug naar boven

 

Zorgen om ontwikkelingen Stokweg en omgeving

Geschreven door Willy Hoorn
donderdag, 15 juli 2010

  De WMR maakt zich zorgen over recent door het College (in juni en juli 2010) afgegeven bouwvergunningen voor uitbreiding van “vrijstaande woningen” op twee percelen in de omgeving van Stokweg (Stokweg 6 en Stokweg 15b). Er is ook nog een bouwaanvraag voor het perceel Stokweg 19 in behandeling.

De  WRO  inspraakprocedure over het bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Stokweg en omgeving werd in 2009 afgesloten met een uitspraak van de Raad van State, waarbij woonbestemmingen op deze percelen niet goedgekeurd werden. De Stokweg en omgeving ligt in EHS en Bosgebied, waar volgens Rijks- en Provinciebeleid behoud en ontwikkeling van natuur de hoofdfunctie is.

Voor  het verlenen van bouwvergunningen voor uitbreiding van opstallen onder de noemer “”vrijstaande woningen” op percelen zonder woonbestemming, maakt het College gebruik van haar bevoegdheid voor vrijstelling o.g.v. overgangsrecht. Hiermee geeft het College een slecht signaal af.

Hierdoor wordt de rechtszekerheid, die alle Rhenenaren zouden mogen ontlenen aan een afgerond bestemmingsplan, geschaad en moet wijken voor de belangen van enkele  perceeleigenaren. Daarnaast toont het College geen respect voor de besluiten van een publiekrechtelijke bestemmingsplanprocedure en de juridische rechtsgang, waarbij de goedkeuring voor woonbestemming werd onthouden..

De WMR deed in 2008 mee aan de WRO inspraakprocedure voor de partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied omgeving Stokweg en nu ook tegen de twee  verleende bouwvergunningen:

Bezwaarschrift Stokweg 6 14-7-2010.pdf

Bezwaarschrift Stokweg 15b 14-7-2010.pdf

Stokweg bezwaarschrift aan GS 11-2-2008.pdf

Vooraankondiging bezwaar Stokweg 15b.pdf

goedkeuring GS partherz stokweg.pdf

Terug naar boven

 

Zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010

Geschreven door Willy Hoorn
zaterdag, 10 april 2010

  In het kader van de WRO  inspraakprocedure voor het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft de WMR een zienswijze ingediend. Dit voorontwerp ligt ter inzage tot 21 april 2010.

Vanwege de samenhang met het gelijktijdig ter inzage liggende voorontwerp Integrale Structuurvisie 2010 – 2020 is de eerder ingezonden WMR zienswijze op de Integrale Structuurvisie als bijlage ingevoegd.

Hieronder de beide zienswijzen , de vier deelplankaarten en vanwege de onleesbaarheid van de kleine lettertjes bij de legenda van de deelplankaarten een  apart bestand met legenda bij de vier plankaarten.

WMR zienswijze op voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 6-4-2010.pdf

WMR Zienswijze Integrale Structuurvisie 2010-03-24.pdf

legenda A3.pdf

plankaart A met titel 80 dpi.pdf

plankaart B met titel 80 dpi.pdf

plankaart C met titel 80 dpi.pdf

plankaart D met titel 80 dpi.pdf

Terug naar boven