Doelstelling

De WMR is een Stichting die tot doelstelling  heeft het stimuleren van gunstige ontwikkelingen en het tegengaan van ongunstige ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en landschap in de gemeente Rhenen en omgeving, althans voor zover die omgeving van invloed is op Rhenen. De  aandacht van de WMR richt zich hierbij vooral op het landelijk gebied en in het bijzonder op die delen van Rhenen die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur en bijbehorende Ecologische Verbindingszones, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Vogelrichtlijngebied in de uiterwaarden. Verder besteedt de WMR ook aandacht aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de gehele gemeente.