Reconstructie Gelderse Vallei

Contact: Han Runhaar.

WMR verzet zich afbraak natuur Binnenveld

Geschreven door Han Runhaar
woensdag, 15 december 2010

 

De stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) heeft  bekend gemaakt dat zij zich terugtrekt uit de werkgroep Achterberg. Aanleiding vormen de plannen om het areaal aan natuurgebied in het Binnenveld drastisch in te korten.

 foto van Spaanse Ruiter (Cirsium dissectum) in de Bennekomse Meent. Hoe lang is deze op Europese schaal  bedreigde soort nog veilig in het Binnenveld?

In de werkgroep Achterberg heeft de WMR jaren lang samengewerkt met de LTO, de Ondernemersvereniging Achterberg en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) om de leefbaarheid van het platteland te vergroten. In die periode is een mutifunctioneel centrum gebouwd in Achterberg, zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en zijn afspraken gemaakt over de aanleg van twee ecologische verbindingszone’s.

Dat de WMR zich nu terugtrekt uit de Werkgroep Achterberg heeft alles te maken met de plannen om de ambities voor natuurbehoud en natuurontwikkeling in het Binnenveld drastisch naar beneden bij te stellen. In een door de SVGV in de opdracht van de provincies opgesteld keuzedocument worden daartoe een aantal opties aangegeven. Die variëren van een halvering van de EHS tot het volledig opgeven van de natuurdoelstellingen en het omvormen van de bestaande natuurreservaten in ‘struinnatuur’. Bij bespreking van het keuzedocument in de Werkgroep Achterberg bleek de meerderheid van de aanwezige partijen, waaronder ook de gemeenten Veneendaal en Rhenen, voorstander te zijn van de laatste optie. Dat vormde aanleiding voor de WMR om zich terug te trekken uit de Werkgroep Achterberg.

In een brief aan de voorzitter van de Werkgroep Achterberg, de heer Veldhuizen, geeft de WMR aan dat zij niet mee wenst te werken aan de afbraak van de natuur in het Binnenveld. Betoogd wordt dat nu stoppen met de realisatie van de EHS leidt tot een groot kapitaalverlies. De investeringen van de afgelopen tientallen jaren zijn dan voor niets zijn geweest. Ook vindt de WMR dat de overheid zich moet houden aan de afspraken die zijn gemaakt om natuur van Europees belang te beschermen. In het gebied liggen twee natuurreservaten die vanwege hun bijzonder plantengroei zijn aangewezen als Natura 2000 gebieden, te weten de Hellen en de Bennekomse Meent. Omzetten van deze reservaten in ‘struinnatuur’ is voor de WMR onbespreekbaar.

 Terug naar boven

 

Nieuws over Reconstructie van het Binnenveld

Geschreven door Han Runhaar
dinsdag, 02 december 2008

 

 De WMR maakt deel uit van de Werkgroep Achterberg, een samenwerkingsverband van boeren (LTO), ondernemers (Ondernemers-vereniging Achterberg), natuurbeschermers (WMR) en een aantal bestuurlijke instanties (gemeente Rhenen, provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei). Doel van de werkgroep is om plannen te ontwikkelen voor een betere inrichting van het Rhenense deel van het Reconstructiegebied de Gelderse Vallei. Hieronder een kort overzicht van een aantal punten die momenteel binnen de werkgroep spelen en die van belang zijn voor natuur en landschap.

Aankoop kalvermesterij aan de Veenweg

Een van de grote knelpunten bij de uitvoering van de reconstructieplannen is het gebrek aan ruilgrond. Een van de doelen is om via kavelruil te komen tot een betere verkaveling van het gebied. Daarvoor is echter ruilgrond nodig. Daarnaast is ook grond nodig voor de inrichting van de geplande ecologische verbindingszones. Er is echter nauwelijks grond te koop. Eén van de oorzaken vormen de bouwplannen van de gemeente Veenendaal in het Binnenveld. Die hebben tot gevolg gehad dat veel grond is opgekocht door projectontwikkelaars…

Om toch aan grond te komen is kortgeleden door de provincie een kalvermesterij aan de Veenweg aangekocht. De hoeveelheid grond die bij deze kalvermesterij hoort is weliswaar beperkt (ca. 5ha), maar gezien de schaarste aan ruilgrond besloot de provincie toch dit bedrijf op te kopen. Om de aankoop te financieren wil de provincie gebruik maken van de provinciale ‘ruimte voor ruimte’ regeling, waarbij in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen ter compens-atie woningen gebouwd mogen worden.

Dat laatste dreigde stuk te lopen op een motie in de gemeenteraad die was ingediend door de SGP. Daarin werd aan de wethouder gevraagd geen medewerking te verlenen aan de sloop van de stallen en de bouw van woningen, met als argument dat er geen burgerwoningen mogen komen op het platteland (met burgers die gaan klagen over geluid en stank). De provincie was zeer onstemd over deze actie, en dreigde niet alleen de koop terug te draaien maar ook de verdere medewerking aan de kavelruil stop te zetten. Mede via bemiddeling van de Werkgroep Achterberg lijkt het conflict inmiddels te zijn bijgelegd, waarbij de gemeenteraad akkoord gaat met de sloop van de stallen en de gemeente heeft toegezegd om voor de bouw van de com-penserende burgerwoningen te zoeken naar een locatie aan de rand van Achterberg.

(Eco)passage Lijnweg

Door de WMR en de Ondernemersvereniging Achterberg wordt gewerkt aan een plan om een veilige verkeersverbinding tussen Rhenen en Achterberg te combineren met de passage van de ecologische verbindingszone tussen Laarschen-berg en Rhenen. Kern is dat het doorgaande verkeer tussen Rhenen en Achterberg door een tunnel onder de Lijnweg wordt geleid, op een zodanige manier dat er extra ruimte komt voor de ecologische verbinding. Het plan moet nog worden besproken in de Werkgroep Achterberg, in de volgende Nieuwsbrief hoop ik hierop terug te komen.

Boerderijtje Boslandweg

Er gloort toch weer hoop voor het boerderijtje Boslandweg 90. Binnen Het Utrechts Landschap zijn de opvattingen over de wenselijkheid van de sloop van het boederijtje veranderd. Door een deskundige is gekeken naar de invulling van de verbindingszones in het reconstructiegebied. Conclusie: de verbindingszone Laarschenberg is vooral noodzakelijk voor kleinere bosdieren, zoals de Boommarter, en dan is het boerderijtje geen obstakel. Het Utrechts Landschap wil nu, als de provincie akkoord gaat, het boerderijtje renoveren en daarna onder beperkende voor-waarden (moet in oorspronkelijk staat blijven als monument) verkopen of verhuren.

Kansen voor boeren

Desgevraagd zullen de meeste boeren in het Binnenveld aangeven dat ze graag boer willen blijven. Vanwege de schaalvergroting in de land-bouw en de verkleining van het landbouwareaal zal het echter maar voor een deel van de boeren mogelijk zijn om full-time boer te blijven en hun bedrijf uit te breiden. Binnen het project ‘Kansen voor boeren’ worden nu door het bureau Optifield gesprekken gevoerd met boeren om te kijken of eventueel aanwezige groeiambities realistisch zijn en als dat niet zo is welke alter-natieven er zijn. We zijn benieuwd of deze gesprekken leiden tot meer diversiteit in het gebied. Met uitzondering van de minicamping aan de Weteringssteeg zijn de bedrijven nu vrijwel volledig gericht op de landbouwproductie en worden er weinig andere activiteiten ont-plooid. Op een eerdere thema-avond in Achter-berg is door de WMR aangegeven dat ze de indruk heeft dat ondernemers in het gebied onvoldoende gebruik maken van het feit dat ze wonen in een landelijke enclave die wordt omringd door stedelijk gebied, met heel veel burgers die op zoek zijn naar ontspanning en de rust en de sfeer van het platteland.

Terug naar boven

 

Opening Grift en Graftenpad

Geschreven door Han Runhaar en Willy Hoorn
maandag, 15 oktober 2007

 

Op 26 september werd het eerste klompenpad in Achterberg geopend door wethouder Betty van den Bosch. Deze wandelroute vormt één van de onderdelen van het Plan Achterberg, dat is ontwikkeld door een werkgroep waarin ook de WMR vertegenwoordigd is. De wandelroute heet het Grift en Graftenpad en heeft een totale lengte van 13,5 km.

Een klompenpad is een poging tot herstel van historische kerkenpaadjes, jaagpaden, tiend-wegen …. In de loop der tijd is het landelijk gebied veranderd. Veel historische wegen en looproutes  hebben hun functie verloren als gevolg van ruilverkaveling, door aanleg van verhardde wegen en door het afrasteren van landerijen en agrarische gebieden. Het uitzetten van nieuwe klompenpaden, zoals de organisatie Landschap Erfgoed Utrecht dit doet, is een hele klus omdat zo’n wandelroute  vaak afhankelijk is van de medewerking van boeren en andere grondeigenaren. Wie ooit gewandeld heeft in Engeland zal ervaren hebben dat men hier veel minder terughoudend is als het gaat om doorgang over privé terreinen. Wandelen over onver-harde wegen wordt dan weer een avontuur.

Aan dit nieuwe klompenpad hebben gelukkig meerdere Achterbergse grondeigenaren hun medewerking verleend, maar een gedeelte van de route loopt nu nog langs het onlangs geopende fietspad aan de Grift.

Er zijn nu 15 klompenpaden in de provincie Utrecht. Dit nieuwste klompenpad kan gestart worden vanaf het NS station in Rhenen, maar kan ook onderweg opgepakt worden of gebruikt worden als aansluiting op het zgn. Trekvogelpad, onderdeel van de route Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW),  naar de Duitse grens.

 De opening op 26 sept. werd feestelijk gevierd op het terrein van Heimerstein. Bij de oprit aan de Cuneraweg werden de bezoekers hartelijk verwelkomd door een welkomstcomité, bestaande uit boer Driekus en zijn vrouw Bertha van circus Klomp. Dit soepele duo verzorgde later ook een acrobatische komische act.

Directeur Frans ter Maten van Landelijk Erf-goed Utrecht hield een toespraak en Han van der Voet, projectmedewerker van Stichting Wandelplatform-LAW, gaf een toelichting op de wandelroute.

Daarna ging het gezelschap op pad om samen een deel van het klompenpad te lopen. Wethouder Betty van den Bosch verrichtte de openingshandeling en onthulde een wandelpaal. Als herinnering ontving zij uit handen van projectmedewerkster Evelien Kenbeek  een vogelhuisje in de vorm van een klomp.

 N.B. Tenslotte een oproep van Evelien Kenbeek aan Rhenense wandelaars binnen de WMR of haar donateurs: er is behoefte aan vrijwilligers die 1x in de 3 maanden de route willen wandelen en controleren of de route en alle borden er nog piekfijn uit zien. Opgave via WMR of bij Evelien zelf (e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl).

Meer informatie over andere klompenpaden op www.landschapsbeheerutrecht.nl.  Folders met de wandelroute Grift en Graftenpad zijn verkrijgbaar bij de VVV en bij restaurant Cunera bij het NS station.

Terug naar boven