DAMKRO projectplan Elst

Door: Wil Schulte, mei 2015

Aan de Elsterstraatweg 51-71 wordt een bouwplan voorbereid. Het betreft een aanpassing van de plannen van weleer (2008), toen de grenscorrectie met gemeente Amerongen jong was (2005) en ‘de bomen nog tot aan de hemel’ groeiden’ . Was er destijds sprake van 19 a 20 luxe vrijstaande huizen (Jan des Bouvrie) voor bijna een miljoen euro per stuk (zg. ‘hoogwaardige inbreiding’), nu ligt er een plan van ‘Blauw architecten’ met een max. van 32 woningen: vrijstaand, rijtjes en woonschuren.. (kwaliteit wordt ingeruild voor kwantiteit. In 2008 waren wij (WMR) niet akkoord met dit plan.

Bestemmingsplanwijzigen: 1,7 ha agrarische grond wordt bouwgrond?

Een optie voor de bebouwing van het DAMKRO terrein

Een optie voor de bebouwing van het DAMKRO terrein

Begin januari 2015 werden aanwonenden en belangstellenden -in Elst- opgeroepen voor een informatiebijeenkomst door de gemeente. De ruim 40 belangstellenden werden overrompeld door de plannen voor ‘een nieuwe wijk’ binnen het dorp op dit terrein (t.o eethuis “Marimina”) aan de N225 (Elst-west).
Enkele van de toehoorders, waaronder ondergetekende namens de WMR, bezochten ook het Ronde tafelgesprek van 6 januari en spraken daar zeer negatieve reacties uit. De aanwezige Raadsleden en/of hun vertegenwoordigers waren in meerderheid tegen (6) en slechts 2 voor..
De wethouder werd teruggestuurd met zijn plannen en er werd veel meer voorwerk en informatie gewenst, voordat het plan in de Raad in behandeling genomen zou worden.

Welke stappen moeten er genomen worden:
Nu (v.a januari 2015) is het ‘Programma van Eisen’ in voorbereiding voor lokatie Damkro-terrein Elst UT.
Na voldoende instemming hiermee, door aanwonenden en belanghebbenden, wordt het plan voorgelegd aan de Raad. Zij moeten goedkeuring geven voordat er een nieuwe stap gezet kan worden (aug. 2015?)
Na goedkeuring Raad volgt de voorbereiding voor de wijziging va het bestemmingsplan ter plaatse: van Agrarisch naar Wonen. Na goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan volgt het ontwerp voor de invulling van het terrein met .. huizen (2015/16).
Dit plan wordt tzt openbaar en men kan dan zienswijzen indienen.
Afhankelijk van de resultaten, die door diverse zienswijzen zijn verkregen, volgt er al dan niet een beroepsprocedure.
Te beginnen bij de gemeente Rhenen, gevolgd door beroep bij de Raad van Staten. Er is nog een lange weg te gaan.

Volgens de gemeente is het ambitieniveau duurzaam bouwen van toepassing op deze ‘nieuwe wijk’. Bij Vogelenzang geldt niveau 7, bij deze bouw moet dat beter, vinden de tegenstanders.
Omdat de Raad, de aanwonenden en belanghebbenden stevig van zich lieten horen en met andere ideeën kwamen, proeft de gemeente dat er flink aangepast en onderhandeld moet worden om dit bouwplan goed te sturen. Het betreft hier immers een agrarisch terrein dat langdurig (zwaar) vervuild is en er verwaarloosd bij ligt. Het gebied is jaren achtereen door 4 verschillende ondernemers helemaal verknald. De gemeente Amerongen heeft altijd alles gedoogd en bij de grenscorrectie lag er ineens een zg. convenant.. met bouwafspraken 1986/2004.
De ontwikkelaar -Damkro- wil niets ondernemen voordat er bouwbestemming ligt. Dat is opmerkelijk, want er is heel veel te doen voordat er uberhaupt over bouwen kan worden nagedacht. Damkro schijnt wel voor alle voorbereidende kosten de rekening gepresenteerd te krijgen.

Bouwen langs het dorpslint en verder niets.
Het huidige ‘Programma van Eisen’ en de mogelijke invulling van het gebied is na de eerste kritiek tot 3x toe gewijzigd en besproken met de belangengroep. Op 18 mei 2015 is er een laatste (?) ‘keukentafelgesprek’ met belanghebbenden en daarna vervolgt de procedure binnen de afdeling RO. “Een lastig dossier”, kan je wel zeggen.
Voor de WMR is het niet zo moeilijk. Wij zijn voorstander van bebouwing alleen aan het dorpslint langs de N225 en wijzen bebouwing van een rivierlint af.
Dat betekent een maximum van 10 tot 12 woningen aansluitend bij het beeld wat hier ter plaatse geldt.
Meer bebouwing is ongewenst ivm de kwetsbaarheid van het achterliggende terrein tw. de uiterwaarden langs de Nederrijn: Natura 2000 gebied, trekvogelroute en het nieuwe Natuurgebied vanaf de Amerongse Bovenpolder tot aan de Opslag in Elst.
Voorlopig volgen wij de ontwikkelingen op de voet en in een komende Nieuwsbrief hoort u meer, zo nodig in detail. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.

 WIL SCHULTE.

 

Terug naar boven