Inrichten Vogelenzang

Januari 2014, Dirk Prins

 

De WMR is vanaf het begin van de ontwikkeling van het steenfabrieksterrein Vogelenzang en busremise  Zwarteweg tot een woonwijk betrokken geweest. Enerzijds nam Sander van Opstal deel aan een uitgebreide Adviesgroep betreffende de woningbouw. Men ging zelfs op excursie naar Denemarken om daar inspiratie op te doen voor een meer duurzame bouw (niet gerealiseerd). Anderzijds namen Han Runhaar en ik deel aan de advisering over het behoud van de natuurwaarden rond de ontzandingplas aansluitend bij de Grebbeberg en de Ecologische Verbindingszone (EVZ) die de Grebbeberg via de uiterwaarden vanaf Vogelenzang via de Palmerswaard met de Heuvelrug verbindt. Adviesbureau De Groene Ruimte schreef het rapport ‘Inrichtings- en Beheerplan Ecologische zone ‘Vogelenzang’’ (52 pagina’s,  plus 20 pagina’s bijlagen) met daarin o.a. opge-nomen Runhaar & Prins, 2006: Overzicht flora- en faunagegevens Vogelenzang, 2e, herziene versie, uitg. Stichting WMR, Rhenen als een van de bijlagen.

Konikpaarden in Palmerswaard. Foto Dirk Prins.

In de afgelopen jaren hebben we ook deel-genomen aan de inspraak betreffende de bijbehorende bestemmingsplanwijzigingen en daarbij onze bezorgdheid geuit over de te verwachten afname van de natuurwaarden in het gebied en de negatieve milieuaspec-ten rond de a.s. bewoning. In onze Nieuwsbrieven hebben we hierover regelmatig gerapporteerd. Intussen hebben we kunnen zien hoe ver de inrichting van het terrein is gevorderd na heel veel grondverzet en egalisatie, verwijdering van vegetatie en hekken en de bouw van de eerste huizen. We hebben gereageerd op de vervuiling van het van nature zo kraakheldere kwelwater in de grote plas. Dit ontstond door het (in)schuiven van grond aan de westzijde van de plas. Hierover kregen wij steeds geen uitleg van de gemeente of het waterschap. De rode contour zou ook niet verschoven zijn (?!).

Een aspect waar Han en ik recentelijk via de provincie bij betrokken werden, is het ophogen en verbreden van een deel van de Cuneralaan, noodzakelijk voor een veilige vluchtroute bij extreme hoge waterstanden.

Oorspronkelijk had men de laan willen verplaatsen maar dat zou betekenen dat de route via de aldaar gelegen EVZ zou lopen. Met een aanpassing van de Cuneralaan ter plekke is dit niet nodig en dat leek ook ons een ecologisch gunstiger oplossing. We waren blij er adviezen over te kunnen geven want bij deze aanpassingen van het wegdek zou de bijzondere flora in de berm aan beide zijden gevaar lopen. Er groeien daar zeldzame en deels Rode Lijst soorten als Borstelkrans, Kleine steentijm, Ronde ooievaarsbek en Pijpbloem die een rol spelen in het trachten de natuurwaarden van het gebied zo veel mogelijk te handhaven. In het meest westelijke deel van de ophoging gaat het maar om 10 cm, maar nabij de oprit naar de tapijtfabriek bedraagt dit 50 cm, vanaf dit punt blijft het niet verharde fietspad onveranderd.

We prijzen ons gelukkig dat de provincie, bij monde van Frans van Diepen, oog heeft (en blijft houden) voor de bijzondere flora alhier. Het betreft feitelijk vooral pioniersoorten dus deze zijn eigenlijk alleen maar gebaat bij de nu verrichte ingrepen waarbij de bermen maar ook de zuidhelling van het terrein westelijk van de tapijtfabriek weer met open grond is opgeleverd.

Nabij het punt waar de EVZ schuin over het wegdek loopt richting uiterwaard en Rijnbrug. Foto Dirk Prins.

Ik kwam er tapijtfabriek directeur André Toonen eens tegen en complimenteerde hem met zijn beheer van zijn stukje zuidhelling. Hij houdt dit  prima in de pioniersituatie waarbij enkele van de zeldzame plantensoorten behouden kunnen blijven.  Daar kunnen we genieten van fraai geel bloeiende soorten zoals Teunisbloem en Stalkaars.

 

Dirk Prins

Terug naar boven