Actueel

Motocross op Kwintelooijen

Motocross Kwintelooijen 2024 mag niet in broedseizoen plaatsvinden

Door: Sander van Opstal, April 2024
Bron: De Rijnpost, 6 maart 2024 en 28 maart 2024

Er is al langere tijd enige commotie over het crossen op Kwintelooijen. Kortgezegd ervaren aanwonenden veel geluidsoverlast en verdraagt de natuur het crossen in het broedseizoen niet. Het gaat hierbij om twee betrokken overheden: de Gemeente, die een evenementenvergunning moet afgeven, en de Provincie Utrecht die een natuurvergunning moet afgeven. Desgevraagd vertelde de Provincie Utrecht aan de Rijnpost het volgende over het crossen in Kwintelooijen.

Rhenen, 05 mei 2016. Hemelvaartdag motocross MACRO. Fotograaf: Peter Kuhl.

“Er is een gesprek geweest met de evenementenorganisatoren, hun ecologisch adviseur en een afvaardiging van de regionale uitvoeringsdienst (RUD). In dit gesprek is aangegeven dat de provincie en de RUD van mening zijn dat er alleen evenementen in de natuur plaats kunnen vinden wanneer geen twijfel is over de staat van instandhouding van de ter plaatse aanwezige soorten of dat voldoende mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. Daarom kunnen wij vanaf 2024 geen evenementen meer toestaan waarbij onvoldoende onderzoek is verricht of dat uit onderzoek blijkt dat het tijdstip van het evenement zorgt voor twijfel over de instandhouding van soorten. Voor het terrein Kwintelooijen is bekend dat er nesten zijn gesignaleerd op minder dan 50 meter van het crossgebied. Door deze korte afstand van het evenement tot de nesten stellen wij dat in het broedvogelseizoen onvoldoende mitigerende maatregelen voor broedende vogels kunnen worden getroffen. We zijn van mening dat de enige mitigerende maatregel is dat het evenement uitgesteld wordt tot na het broedseizoen.

Van de gemeente hebben we gehoord dat ze besloten heeft dat dit jaar geen evenementen mogelijk zijn in het broedseizoen en dat ze daarover een gesprek heeft gevoerd met de evenementenorganisaties”.

Conclusie: in het voorjaar 2024 kan de jaarlijkse Hemelvaartscross, een meerdaagse activiteit, geen doorgang vinden. Of dit later dit jaar alsnog ingepland wordt, moet nog blijken. De organisatoren en de Gemeente Rhenen zijn gevraagd om commentaar, hun reacties worden ingewacht.

Bronnen:
https://www.derijnpost.nl/lokaal/natuur-en-milieu/1012190/motorcross-kwintelooijen-op-hemelvaartsdag-onzeker
https://www.derijnpost.nl/lokaal/evenementen/1018761/motorcross-op-kwintelooijen-gaat-niet-door