Participatie

Natuurwerkgroep Kwintelooijen

Herstel natuurbeheer Kwintelooijen

Nieuwe poster bij de ingang van Kwintelooijen.

Wat is de natuurwerkgroep?

De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is najaar 2011 opgericht door de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) in samenwerking met de IVN afdeling Veenendaal-Rhenen. Doel was het natuurgedeelte van Kwintelooijen open te houden. Vanwege de voorgenomen opheffing was Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- & Kromme Rijngebied, tot verleden jaar beheerder van het gebied, in 2010 gestopt met de begrazing door Schotse hooglanders. Als gevolg daarvan dreigde het gebied dicht te groeien met struiken en bomen.

Werkzaamheden natuurwerkgroep in de afgelopen jaren

Om het dichtgroeien van het gebied tegen te gaan organiseren we regelmatig natuurwerkdagen. Daarbij wordt op verruigde stukken bomen en struiken verwijderd en de bestaande graslanden gemaaid. Het zwaartepunt van de werkzaamheden lag tot nu toe in de zomer. Dan maaien we de verruigde graslanden en de met bramen en jonge bomen dichtgegroeide stukken. Het maaisel wordt daarna afgevoerd. Om de recreanten niet te veel te storen gebeurt het maaien door de week. Het afvoeren van het maaisel naar de ophaalplekken gebeurt op de zaterdagmiddag. In de winter zijn we tot nu toe vooral bezig geweest met afzagen en afvoeren van jonge elzen en berken op plekken die we in het daaropvolgende jaar in maaibeheer willen nemen. Om praktische redenen (bereikbaarheid voor afvoer maaisel) zijn onze werkzaamheden afgelopen jaren geconcentreerd geweest op het centrale deel van Kwintelooijen rond de plassen en op het onderste deel van de hellingen. Wel is het werkgebied van de natuurwerkgroep in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen, mede door investering in materieel (aanschaf bosmaaiers en maaibalk). Door onze werkzaamheden hebben we kunnen voorkomen dat het natuurgedeelte van Kwintelooijen volledig zou dichtgroeien met bos en hebben we vrijwel alle voor het gebied kenmerkende planten- en diersoorten weten te behouden of zelfs doen toenemen.

Veranderingen in werkzaamheden na herstel begrazingsbeheer

De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben per 1 januari 2018 het beheer van Kwintelooijen overgenomen van het Recreatieschap. Ze hebben één van on ze belangrijkste aanbevelingen, het herstel van het begrazingsbeheer, overgenomen. Met ingang van 2018 zal het gebied in het zomerhalfjaar worden begraasd door Herefords runderen. Het herstel van het begrazingsbeheer betekent niet dat de Natuurwerkgroep kan stoppen met haar werk. De komende jaren hebben we nog veel werk aan het openmaken van met bramen en berken dichtgegroeide stukken hoger op de hellingen en met het vervolgbeheer van eerder opengemaakte stukken. Na het afzagen van jonge bomen en maaien van bramen dient er zeker nog enkele jaren te worden gemaaid en afgevoerd voordat weer een ‘grazige’ vegetatie is ontstaan met planten die voor runderen voldoende aantrekkelijk zijn om te kunnen grazen. Bovendien zullen we ons werkterrein de komende jaren uitbreiden naar het recreatiegedeelte van Kwintelooijen. We willen daar een aantal waardevolle heideterreintjes herstellen die bij gebrek aan beheer de afgelopen jaren zijn dichtgegroeid met berken en wilgen. Het beoogde beheer zal dit voorjaar verder worden uitgewerkt in een beheerplan waarvoor de WMR het initiatief heeft genomen.

Klik op het kaartje voor een vergroting.

Meedoen?

We kunnen uw hulp goed gebruiken. Speciale ervaring is niet gewenst, wel moet u het leuk vinden om samen met anderen in de natuur te werken. Er wordt niet gevraagd dat u elke werkdag aanwezig bent, wel gaan we er van uit dat u regelmatig meewerkt. We werken in de winterperiode (1 november-15 maart) één of twee keer per maand. In de zomerperiode (15 juli tot 15 september) werken we elke week in het gebied. Daarbij wordt door de week (woensdag of vrijdag) gemaaid, en wordt op zaterdagmiddag het maaisel afgevoerd. Maaien vindt plaats door een kleinere groep vrijwilligers die ervaring heeft met het werken met machinaal beheer (bosmaaiers, maaibalk en kettingzagen).

Opgave en overige contacten via Han Runhaar, Han@stichtingwmr.nl.

Klik hier voor de agenda van de natuurwerkgroep.

Onze werkzaamheden worden ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht.07

Terug naar boven