Wat we willen bereiken

Strategie en prioriteiten WMR 2024 en verder

Door: Sander van Opstal, laatste update april 2024

De WMR heeft zich in allerlei opzichten sterk ontwikkeld. We zijn in 1972 begonnen als actiegroep die meedeed aan voorlichting, wilgenknotten en bv boomplantdag. Geleidelijk heeft, naast het praktische natuurbehoudswerk als padden overzetten en het natuuronderhoud in Kwintelooijen, het meepraten en bezwaar maken veel tijd en aandacht gekregen. Ook qua strategie hebben we ons ontwikkeld onder andere als uitwerking van een interne strategiebijeenkomst in 2014. Toen hebben we afgesproken om meer “vooraan” in het proces te gaan werken, vanuit de gedachte: door meepraten vooraf kunnen we meer bereiken dan d.m.v. bezwaarschriften achteraf. Inmiddels hebben we het actiegroep verleden (de straat opgaan en demonstreren) achter ons gelaten. Maar we zijn nog steeds reuze actief!

We zijn ook altijd partij-technisch strikt neutraal geweest en gebleven. De WMR is niet aan een politieke partij gebonden en dat blijft ook zo.  Ook is de WMR “autonoom”, d.w.z. niet afhankelijk van subsidies. De financiële basis van de WMR wordt gelegd door onze donateurs.

Inhoudelijke prioriteiten

De eerste natuurprioriteit is onze topnatuur, N2000 Rhenense natuur van Europees belang. Het gaat om behoud en herstel van waarden.

Tweede natuurprioriteit is het Nationaal Natuur Netwerk. Ook hier: behoud en herstel.

Derde natuurprioriteit zijn de onbeschermde weidevogelgebieden in het Binnenveld en al die natuurgebiedjes die “vergeten “zijn. Daarbij hoort ook de natuur in parken, plantsoenen en privétuinen, de houtwallen in het Binnenveld en de bermen van het spoor en van de wegen. Ook de bomen van Rhenen gaan ons aan het hart, en de leefbaarheid van de woonomgeving in Rhenen en het stadsklimaat.

Eerste milieuprioriteit is het tegengaan van verzuring, vermesting, verdroging en versnippering van de natuur in het buitengebied en in de kernen.

Tweede milieuprioriteit is het helpen tegengaan van klimaatverandering door bijsturen en door het stimuleren van klimaat ondersteunende acties. Variërend van aanleg van adaptatiemaatregelen tot het helpen realiseren van de energietransitie.

Derde milieuprioriteit is het voorkomen van bodemvervuiling, het tegengaan van vestigen van vervuilende industrie en het aandringen op het opheffen van bodem- en milieuvervuiling. Het tegengaan van laagvliegen boven Rhenen is een activiteit die onze aandacht en ondersteuning krijgt.

Overigens zijn dit geen “dwingende “prioriteiten, het is geen spoorboekje. Iedere vergadering opnieuw bepaalt de kerngroep van de WMR welke activiteiten en acties opgepakt gaan worden.

Organisatorische prioriteiten

De WMR wil graag in alle opzichten een degelijke en betrouwbare organisatie zijn: financieel, sociaal maar ook maatschappelijk: we zijn met name t.o.v. de burger en onze gesprekspartners een degelijke organisatie die consequent is en niet met iedere wind wee maait. We werken systematisch, kennen de wetten en procedures en zorgen dat onze inbreng goed voorbereid is en waar nodig afgestemd is op de inbreng van andere belangengroepen. We organiseren actief een goed en regelmatig contact met onze donateurs, belangstellenden en met onze zusterorganisaties. Dat doen we middels de website, de Nieuwsbrief, de excursies en themabijeenkomsten. We hebben de financiën op orde met een goede financiële buffer om zo nodig wettelijke procedures te kunnen aangaan en om eventueel onverwacht hoge juridische kosten te kunnen betalen. We hebben oog voor de (ARBO)veiligheid van onze vrijwilligers en kijken ook naar de verzekering van hun ziektekosten. Gelukkig heeft de gemeente een basisverzekering voor hen afgesloten.

Sociale prioriteiten

We zijn een harmonische club van mensen die elkaar aardig vinden en dat ook aan elkaar laten blijken. We zijn het wel eens niet direct met elkaar eens, maar daarbij hebben we geduld en nemen we elkaar niet de maat. Met elkaar meedenken! We zijn discreet naar elkaar en naar iedereen: persoonlijke zaken of zaken die in de privésfeer horen, bewaren we ook, die komen niet in de notulen en worden niet verspreid. Ieders privé is veilig bij ons.

Werkwijze

We komen 10 keer per jaar als kerngroep bij elkaar. Daarbij bespreken we alle actuele en relevante zaken. Dat doen we aan de hand van een door secretaris en voorzitter goed voorbereide agenda, met bondige notulen en ondersteund met agendastukken. Verder werken we vaak in duo’s, zodat bij een dossier steeds meerdere gezichtspunten worden ingebracht en de continuïteit verzekerd is. Er is een kernbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) maar we vinden het belangrijk dat de besluiten gedragen worden door de gehele kerngroep. We bieden burgers en andere organisaties graag de gelegenheid om voor een specifiek agendapunt mee te doen in ons maandelijks overleg.

We streven naar regelmatig (tweemaal per jaar) goed overleg met de verantwoordelijke wethouders. Dat bereiden we terdege voor d.m.v. agendavoorstellen. In die vergaderingen streven we naar een opgewekte, positieve en samenwerkende sfeer. Alweer: hard op de inhoud, zacht op de relatie. Ook met ambtenaren staan we op goede voet: we weten dat zij niet verder kunnen gaan dan dat de gemeenteraad hun toestaat. Dus dat maken we niet persoonlijk. We zijn goed in ons “vak” en laten dat ook merken: we vieren onze successen en onze jubilea met donateurs en oud leden en belangstellenden. En we zijn dankbaar naar kerngroepleden die heel lang actief zijn (geweest) voor onze gemeenschappelijke idealen, en dat tonen we ook.

We zoeken de samenwerking met onze zusterorganisaties actief op, zoals daar zijn: MooiWageningen, Het Utrechts Landschap, de IVN, de Bomenstichting, de SME in Ede, en de grote particuliere natuurbeheerders als Prattenburg, Remmerstein en andere beheerders van natuurterreinen.

 

Groeidocument. Dit is een groeidocument. In de loop der tijd kan het aangepast en aangevuld worden. Maar we vinden het belangrijk hier open over te zijn en dit te delen met onze donateurs en met overige belangstellenden. Daarom staat dit op de website van de WMR.