Wie zijn wij

Wat is de WMR

De Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) is een belangenorganisatie, die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van een schoon milieu, een levende natuur, een mooi landschap en duurzaam omgaan met energie in Rhenen en omgeving.

Wat wij doen

  1. We delen informatie via onze nieuwsbrieven (twee keer per jaar) en onze website.
  2. We werken samen met verschillende organisaties voor het inventariseren van planten en vogels, en voor educatie met scholen.
  3. We houden het gemeentelijk en provinciaal beleid in de gaten en ontwikkelen indien nodig alternatieve plannen.
  4. We beoordelen en proberen invloed uit te oefenen op inspraakprocedures voor ruimtelijke ontwikkelingen, bouwplannen en milieuvergunningen in onze omgeving.
  5. We organiseren excursies en milieuvriendelijke acties, zoals het overzetten van padden tijdens hun trek.
  6. We moedigen duurzaamheid, energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen aan.

Doelstelling

De Stichting WMR zet zich in voor een gezonde leefomgeving in de gemeente Rhenen en omgeving. We willen positieve ontwikkelingen bevorderen en negatieve ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en landschap tegengaan. Onze focus ligt vooral op het landelijk gebied, met speciale aandacht voor gebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland, Ecologische Verbindingszones, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Vogelrichtlijngebied in de uiterwaarden. Daarnaast vinden we het belangrijk om de algemene leefbaarheid in de hele gemeente te verbeteren.

Onze doelstelling geeft een duidelijk beeld van waar we ons voor inzetten in de gemeente en omgeving. We hebben veel praktische kennis over milieu, natuur en ruimtelijke ordening, waardoor overheden ons graag betrekken bij gesprekken over ontwikkelingen met een sterke milieu- en natuurcomponent.

Werkwijze

Onze stichting hanteert drie benaderingen om haar doelen te bereiken: proactief, (vroegtijdig) participatief en reactief. We kiezen per situatie de meest geschikte aanpak.

 

  • Bij proactieve acties identificeren we zelf kritieke punten of kansen en nemen we initiatief voor positieve veranderingen, zoals het delen van relevante milieu- en natuurinformatie met de gemeente en andere belanghebbenden.
  • Bij de participatieve benadering streven we ernaar om al in een vroeg stadium betrokken te zijn bij plannen. We denken actief mee en werken samen met de gemeente en andere belanghebbenden om milieuvriendelijke ontwikkelingen te bevorderen en belangen te waarborgen.
  • Bij reactieve acties geven we onze standpunten tijdens ontwikkelingen of tekenen we bezwaar aan als we vinden dat ze schadelijk zijn voor het milieu en de natuur.

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om op een internetsite specifieke gegevens te publiceren. Hier vindt u alle gegevens die de belastingdienst een ANBI verplicht om publiek te verstrekken:

Voorzitter

Gerard Vernooij

Secretaris

Willy Hoorn

Penningmeester

Sander van Opstal

Bestuurslid

Ton Roos