Zendmasten

Contact: Willy Hoorn.

Creatieve alternatieven voor UMTS zendmast in Elst

Geschreven door Wil Schulte
maandag, 06 februari 2012

 Verbeelding van de beoogde 37,5 m hoge UMTS zendmast voor voetbalkantine en manege aan de Sportweg in Elst.

Voortgang van procedure “oprichten van UMTSmast..

Er is een beperkt (tot geen) netwerk in heel ELST. Daarom wordt in 2010 door Vodafone voor de 3’ keer (ook in 2001 en 2005) een vergunning aangevraagd in de zoekcirkel aan de bosrand/Sportweg. Dat, terwijl het bekend is dat heel ELST nu te maken heeft met een te geringe ontvangst op de mobiele telefoon.
Vanaf ‘de Residence’ (Veenendaalsestraatweg) tot Remmerden en grens Amerongen, dus langs de hele N225, wordt er over te slechte verbinding geklaagd. Omgeving  Sportweg” moet inmiddels veel ruimer worden gelezen
Een andere oplossing is nodig: een nieuw onderzoek naar alternatieven is noodzakelijk.

Voor de omstreden plaatsing van de mast aan de Sportweg te ELST UT zijn meerdere alternatieven. De aanvrager VODAFONE wil echter niet wijken en niet zoeken naar een andere locatie in ELST!
Dit, ondanks dat zij vanaf het begin in 2001 op de hoogte zijn van reële problemen
aan de Sportweg tegen de Heuvelrug (zie vergunningweigering in 2003).

Alternatief 1.
Gebruik van de bestaande mast op het DELM op Remmerden. Wanneer deze mast enigszins wordt opgehoogd, is dekking bereikt voor het hele dorp e.o..

Alternatief 2.
                        Aan de Fabrieksweg (1 km. vanaf de Sportweg) staat een schoorsteen van liefst 50 meter hoog. Hier bovenop staat een zender van KPN. Deze plek zou uitgebreid en ge-deeld (site sharing)  kunnen worden. “Het baken” (de schoorsteen) duidt een historische plek aan in de uiterwaard, daarom wenst men de pijp te behouden.
Nieuw ‘industrieel’gebruik kan hier toegepast worden. De sponsors voor de schoorsteen worden dan de  providers die gezamenlijk zorg dragen voor het redden en onderhouden van de schoorsteen!
Het is bekend dat ook KPN en Het Utrechts Landschap gesprekspartners willen zijn voor zo’n plan. Een fantastische sociaal/maatschappelijke moderne oplossing??

Alternatief 3.
Bij het MOBcomplex van Defensie -bij de Defensieweg- lag een zoekgebied (dichtbij de Veenendaalsestraatweg waar het bereik minimaal is). In 2005 werd daar gezocht, maar de onderhandelingen werden gestaakt door het grote Europese gezondheids-onderzoek naar stralingsgevaar, dat vooraf moest gaan aan vergunningverlening destijds.. ‘Stralingsgevaar’ is geen rede meer voor weigering van een vergunning!
Een zg.’zendboom’ –wat hoger op de berg gelegen- zal niet detoneren en mogelijk zelfs toeristen aantrekken. Ook de ‘bomenkathedraal’ die daar wordt ingeplant op Prattenburg’s grond kan in de toekomst worden bezocht, evenals ‘klimbos’  Kwintelooijen en de plaatselijke horeca’s. Recreatie is immers een speerpunt .
Dat Vodafone star vasthoud aan de Sportweg lijkt voornamelijk een economische kwestie. Niet fraai voor het wereldwijd opererende telefoonbedrijf  “Vodafone International Holding” dat vaker onwrikbaar bleek (zie Trouw 21 januari 2012).

Op 31 januari jl diende de rechtzaak van VODAFONE tegen gemeente Rhenen. De rechter verdiepte zich uitvoerig in de zaak. Zij zag ook voor beide partijen belangen.. De uitspraak volgt op 13 maart a.s (zie: www.rechtbank.nl).
Dat er mobiele ondersteuning Moet komen in ELST is zonneklaar en dat zal heus ook gebeuren. Maar niet aan het Sportpark aan de voet van de Heuvelrug. Niet “een verkeerde mast op een verkeerde plek”….
Dat is waaraan gewerkt wordt door de bezwaarden en daarmee stemt Rhenen in.

Terug naar boven

 

Bouwvergunning zendmast in Elst na bezwaarschriften ingetrokken

Geschreven door Willy Hoorn
maandag, 11 juli 2011

  Tegen de bouwvergunning voor een UMTS mast naast de sportvelden in Elst, ingediend door Vodafone,  zijn 29 bezwaarschriften ingediend door belanghebbenden in Elst  en door de WMR als belangenorganisatie voor natuur, milieu en ruimtelijke ordening.

De bezwaren zijn op 8 maart 2011  behandeld door de commissie Bezwaarschriften. Deze onafhankelijke commissie adviseert het College van B en W.  Volgens de commissie had het College  de bouwvergunning ten onrechte verleend omdat de bouwvergunning in strijd was met de ruimtelijke randvoorwaarden in  het eigen gemeentelijke Zendmastenbeleid. Uiteindelijk heeft het College van B en W op 29 juni 2011 besloten om de bouwvergunning te weigeren.

Waarschijnlijk zal  Vodafone of een andere provider een nieuwe bouwaanvraag indienen voor deze omgeving. Hiervoor zal dan een andere locatie gezocht moeten worden. De WMR heeft in haar bezwaarschrift voorstellen gedaan voor alternatieve oplossingen en locaties, waardoor het landschap minder ontsierd zal worden.

Hieronder het bezwaarschrift van de WMR, het verslag van de hoorzitting, het advies en besluit van het College van B & W.

Bezwaar zendmast Elst 8-1-2011.pdf

WMR inspraak hoorzitting 8 maart 2011.pdf

verslag hoorzitting 110704 11-2991-1.pdf

advies commissie bezwaarschriften 110704 11-2991-2.pdf

collegebesluit.pdf

Terug naar boven

 

WMR bezwaarschrift tegen UMTS mast in Elst

Geschreven door Willy Hoorn en Jules Scholten
zondag, 09 januari 2011
 
Bouwtekening met zendmast    Locatie aan de Sportweg in Elst

De WMR heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de plaatsing van een 37,50 meter hoge UMTS mast aan de Sportweg 9 in Elst.

Bezwaar zendmast Elst 8-1-2011.pdf

WMR inspraak hoorzitting 8 maart 2011.pdf

Terug naar boven

 

Zienswijze tegen zendmast in Elst

Geschreven door bestuur WMR
maandag, 14 juni 2010
 Bestaande mast op Remmerden♠

Een van onze bezwaren is de landschappelijke en horizonvervuiling door zendmasten. Gekoppeld aan het feit dat er in de directe nabijheid al een zendmast bij Remmerden staat en niet bekend is of er onderzoek gedaan is naar medegebruik  van deze bestaande mast,

Zendmast Elst zienswijze 2010-06-07.pdf

Terug naar boven

 

Open brief n.a.v. bouwaanvraag zendmast in Elst

Geschreven door Wil Schulte en Willy Hoorn
zaterdag, 11 april 2009

 Beoogde locatie voor een zendmast (31 meter) aan de Sportweg in Elst

ELST UT, 8 april 2009,

 Bagatelliseert de overheid?

Het is al jaren lang, algemeen bekend en aanvaard dat men zich tegen röntgenstralen goed moet beschermen. Elektromagnetische straling van röntgen is zo krachtig dat men, zonder (lood)bescherming, blijvend lichamelijk letsel kan oplopen. De stralingsbelasting die wij oplopen door mobiele communicatie (telefoons) en allerlei andere draadloze apparatuur van deze tijd, is nog niet voldoende bekend.

 

Het nationaal Platform Stralingsrisico’s neemt ook deze belasting zeer serieus en brengt de mogelijke gevolgen van te grote blootstelling aan moderne apparatuur onder de aandacht (media, begin april 09).

 

Via de landelijke Gezondheidsraad heeft minister Cramer onlangs nog 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer wetenschappelijk onderzoek naar, en betere communicatie over de gevolgen van elektromagnetische straling, OOK op de lange termijn… Vooral de schade op termijn staat nog ter discussie!

Economische belangen

Bij deze discussies over gezondheidsrisico’s  lijken de economische belangen van netwerkbeheerders een overheersende rol te spelen. Het economische argument is: “zolang er geen onomstotelijk bewijs is voor schade voor de gezondheid” wordt toegestaan dat de netwerkbeheerder MoNet (http://www.monet-info.nl) doorgaat met het bouwen van een dekkend netwerk van zendmasten.

Zendmasten in Rhenen

In 2005 is er een overleg geweest tussen de gemeente en verontruste inwoners, waaronder een vertegenwoordiger van de WMR. De toenmalige wethouder Bouwhuis zegde toe een inventarisatie van gezondheidsklachten te laten uitvoeren en een gemeentelijk zendmastenbeleid te ontwikkelen. In een gemeentelijk beleid zouden bijvoorbeeld vanuit het voorzorgprincipe beperkingen gesteld kunnen worden aan vergunningverlening voor plaatsing van antennes. Zoals een verbod van plaatsing op of in de buurt van bouwwerken, waarin kwetsbare mensen wonen, zoals scholen, appartementen voor ouderen…..

In afwachting van inventarisatie en gemeentelijk beleid is in 2005 een aanvraag voor bouwvergunning voor een zendmast (31 meter) in Elst aan de Sportweg, tegenover huisnummer 20, aangehouden.

Inmiddels is bekend dat de gemeente Rhenen de vergunningverstrekking voor deze zendmast weer oppakt (afspraak op RTG van 31 maart 2009).

Belanghebbenden doen er goed aan zich te informeren en te reageren op deze plannen.

De Werkgroep Milieubeheer Rhenen geeft haar informatie door via www.stichtingwmr./gemeentebeleid/zendmasten. Reacties zijn welkom.

P.S. Niet alleen de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn voor de WMR de aanleiding voor oplettendheid bij deze bouwaanvraag . Een bouwwerk van deze omvang in de bebouwde kom, stelt ons ook voor raadsels. Remmerden is dichtbij en het DELM heeft (had) immers al een zendmast!

Willy Hoorn en Wil Schulte namens Werkgroep Milieubeheer Rhenen.

Terug naar boven

 

Zwitsers onderzoek geen epidemiologisch onderzoek!

Geschreven door Willy Hoorn
maandag, 18 september 2006

 

De nederlandse regering baseert haar zendmastenbeleid op het Zwitserse onderzoek. Een van de vele punten van kritiek op dit onderzoek is het feit dat het een beperkt onderzoek is naar toestand van wel of niet-welbevinden na kortstondige (3 kwartier) blootstelling aan straling.
Nodig is een onderzoek naar effecten op de lange termijn. In het buitenland is al epidemologisch onderzoek verricht.

Epidemiologische Onderzoeken
met betrekking tot de effecten van zendmasten op de menselijke gezondheid

Hieronder vindt u een overzicht van alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheids- en welzijnseffecten van zendmasten voor mobiele telecommunicatie. Bij de onderzoeken wordt gekeken of zendmasten invloed hebben op het welzijn en/of de gezondheid van een grote groep mensen. Er wordt rekening gehouden met de duur en de mate van blootstelling.

In- vitro (petrischaal) onderzoeken zijn niet opgenomen in het overzicht en dieronderzoeken evenmin, omdat deze geen goed beeld kunnen geven van wat er in de praktijk gebeurt met mensen bij continue blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling. De bevindingen van het kleine aantal onderzoeken (zie hieronder) kunnen slechts tot één conclusie leiden: het is onverantwoord om zendmasten voor mobiele communicatie in de buurt van woonhuizen te plaatsen. Tot het tegendeel bewezen is, moet het voorzorgsbeginsel toegepast worden.

Tevens geeft het aan dat de blootstellingslimieten in Nederland veel en veel te hoog zijn. De blootstellingswaarden in onderstaande onderzoeken liggen in de orde van grootte van 100 tot enkele duizenden microwatts per vierkante meter, terwijl de blootstellingslimiet voor UMTS op 10.000.000 microwatt per vierkante meter gesteld is.

Epidemiologische onderzoeken: zendmasten in de praktijk, effecten op langere termijn

Aantal onderzoeken: 8, aantal onderz. dat negatieve gezondheidseffecten aantoont: 8 (100%)

1. Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratieproblemen, etc. nabij zendmasten

2. Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc. nabij zendmasten

3. Israel (2004): 4x meer kankergevallen nabij (<350m) zendmasten

4. Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen nabij (<400m) zendmasten

5. Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek nabij (<250m) zendmasten

6. Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten

7. Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek nabij (<300m) zendmasten

8. (Duitsland (2004*): Significante veranderingen in het bloedbeeld nabij zendmasten)

*gebaseerd op tussenresultaten<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

Bronvermeldingen:

[1] Hutter, Moshammer, Wallner, Kundi, Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects

living near mobile phone base stations, Occup Environ Med. 2006 May;63(5):307-13

[2] Bortkiewicz A et al. (2004), Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base

stations, Med Pr. 2004;55(4):345-51

[3] Ronni Wolf M.D., Danny Wolf M.D. (2004), Increased incidence of cancer near a cellphone transmitter station,

International Journal of Cancer Prevention, volume 1, number 2, April 2004

[4] H. Eger et al. (2004), Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz, Umwelt-

Medizin-Gesellschaft, 17. Jahrgang, Ausgabe 4/2004, S. 273-356

[5] E.A. Navarro et al. (2003), The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain, Electromagnetic Biology and

MedicineVolume 22, Issue 2, (2003)

[6] Hutter, Moshammer, Kundi, Mobile Phone Base-Stations: Effects on Health and Wellbeing, Tagungsbeitrag Rhodos

2002

[7] Santini R. et al. (2002), Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence

according to distance and sex, Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73.

[8] Dr. Germann, Einfluß der Mobilfunkbelastung auf die Retikulocytenreifung, Vorläufige Bewertung anhand von 1000

Analysen (juli 2004), http://www.buergerwelle.de/pdf/einfluss_mobilfunk_auf_retikulocyten_juli04.doc

Meer informatie over de onderzoeken, Nederlandstalige samenvattingen, analyses en berichten uit de media vindt u op www.stopumts.nl (versie 28/4/2006)

Terug naar boven