Missie

Wat is de WMR?

De Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) is een belangenorganisatie, die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van een schoon milieu, een levende natuur, een mooi landschap en duurzaam omgaan met energie in Rhenen en omgeving.

Wat doen we?

Informatie verschaffen via onze Nieuwsbrieven (twee keer per jaar) en onze website www.stichtingwmr.nl.

Samenwerken met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) voor inventarisaties van planten en vogels en voor educatie met de scholenwerkgroep van het Instituut voor Natuureducatie (IVN).

Volgen van gemeentelijk en provinciaal beleid en zo nodig ontwikkelen van alternatieve plannen.

Beoordelen en beïnvloeden van inspraakprocedures voor ruimtelijke ontwikkelingen, bouwplannen en milieuvergunningen in Rhenen en omgeving.

Organiseren van excursies en milieuvriendelijke acties waaronder het overzetten van padden tijdens de paddentrek

Stimuleren van de duurzaamheid, energiebesparing en gebruik van alternatieve energiebronnen.

Doelstelling

De WMR is een Stichting die tot doelstelling heeft het stimuleren van gunstige ontwikkelingen en het tegengaan van ongunstige ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en landschap in de gemeente Rhenen en omgeving, althans voor zover die omgeving van invloed is op Rhenen. De  aandacht van de WMR richt zich hierbij vooral op het landelijk gebied en in het bijzonder op die delen van Rhenen die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur en bijbehorende Ecologische Verbindingszones, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Vogelrichtlijngebied in de uiterwaarden. Verder besteedt de WMR ook aandacht aan de kwaliteit van de leefbaarheid in de gehele gemeente.

De beschrijving van de doelstelling maakt voorspelbaar op welke terreinen en bij welke typen van ontwikkelingen in de gemeente en omgeving verwacht mag worden dat de WMR in actie komt. Bij de WMR is veel praktische kennis aanwezig op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening die het voor de gemeente en andere overheden aantrekkelijk maakt om de WMR te betrekken als een serieuze en goed geïnformeerde gesprekspartner bij allerhande ontwikkelingen met een belangrijke milieu en natuurcomponent.

Werkwijze

Om haar doelstelling te kunnen bereiken heeft de WMR drie verschillende mogelijkheden tot aanpak:  pro-actief, vroegtijdig coöperatief en reactief. Per situatie kiest zij welke aanpak het meest geschikt is. 

    • In de pro-actieve aanpak signaleert de WMR zelf een kritiek punt of een kans en ontwikkelt zelf een actie om op dat punt tot een positief resultaat te komen, onder meer door het verzamelen en doorgeven van relevante milieu- en natuurinformatie aan de gemeente en andere betrokken instanties ten behoeve van milieuvriendelijke ontwikkelingen.
    • In de vroegtijdig coöperatieve aanpak geeft de WMR aan vroegtijdig ingeschakeld te willen worden in plannen met de bedoeling om in de voorbereiding daarvan mee te denken en samen te werken met de gemeente en met andere partijen om daarmee de milieu- en natuurbelangen zo vroeg en goed mogelijk te borgen. Dit kan worden toegepast bij specifieke ontwikkelingen of structureel bij vormen van overleg met de gemeente.
    • Tenslotte is er de reactieve aanpak waarbij de WMR haar zienswijze kenbaar maakt tijdens ontwikkelingen of als belangenorganisatie op procedurele en juridische grond bezwaar dan wel beroep aantekent. In dit geval komt de WMR in actie om zodoende ontwikkelingen tegen te houden, die in een gevorderd stadium van besluitvorming zijn en waarvan de WMR vindt dat die negatief zijn voor milieu en natuur.

[1] De statuten dateren van 23 februari 1973 en zijn herzien op 1 januari 2002. In artikel 2 is het doel van de WMR aangegeven.