Vacatures

van de voorzitter

 

Onze betrokkenheid vergt inzet en tijd van vrijwilligers, die de natuur en het milieu een warm hart toedragen. Het merendeel van onze activiteiten wordt uitgevoerd door een betrekkelijk kleine kerngroep. De samenstelling van deze groep vindt u op de pagina Wie, wat waar. Er is echter grote behoefte aan nieuwe actieve vrijwilligers, te meer omdat de gemiddelde leeftijd van de kerngroepleden hoog is en er ook gedacht moet worden aan opvolging van de oudere leden. We zijn dan ook constant op zoek naar versterking van de kerngroep met jongere mensen.
Wil de WMR een rol kunnen blijven spelen op het gebied van natuur en milieu in en rondom Rhenen, dan is uitbreiding en verjonging van de kerngroep een dringende vereiste.  En wij vragen daarbij uw medewerking.

Wat voor soort ‘collega’s’ zoeken we?

We kijken uit naar mensen met een warme belangstelling voor natuur en milieu in het algemeen en als het kan (en dat is dan mooi meegenomen) met kennis van specifieke onderwerpen. Specifieke taken waarbij de WMR goed werk kan doen, zijn het uitvoeren van acties om gebieden met natuurwaarden in stand te houden en bijzondere planten en dieren te beschermen, alsook het geven van advies aan beheerders zoals de gemeente, de provincie, particuliere eigenaren en Het Utrechts Landschap (HUL).

In samenwerking met de afdeling Wageningen van het KNNV zijn leden van de kerngroep actief in het inventariseren van flora en fauna.

Er is een werkgroep van vrijwilligers die wordt gecoördineerd door de WMR en die elk voorjaar padden overzet op de Cuneraweg bij Heimerstein en langs de N225 aan de west-kant van Rhenen, die anders verpletterd dreigen te worden door autoverkeer. Op initiatief van de WMR is vorig jaar bij Heimerstein een paddenscherm bekostigd en tot stand gekomen.

Voorbeelden van het helpen in stand houden en de ontwikkeling van natuurgebieden in Rhenen,  waarvoor wij ons inspannen, zijn:

  • Palmerswaard  en de toekomstige natuurvriendelijke inrichting daarvan.
  • De voormalige zandafgraving Kwintelooijen. Het beheer en het onderhoud van dit gebied vraagt veel aandacht, wil het aantrekkelijk zijn en blijven als natuur- en recreatiegebied. De natuurwerkgroep Kwintelooijen, waarin de WMR samen-werkt met IVN Veenendaal – Rhenen, vervult hierin een belangrijke rol. Om hierbij actief te kunnen zijn en blijven, is extra hulp zeer welkom.
  • Het Binnenveld en de daarin gelegen bijzondere Natura 2000 gebieden van de ‘Hellen’ met het vinden van een goede balans tussen de landbouwbelangen en het natuurbelang.
  • De Uiterwaarden bij Rhenen als Ecologische Verbindingszone tussen de Grebbeberg en Palmerswaard.
  • De Leemkuil in de Stadsbossen.

 

Een andere voor ons belangrijke taak is het volgen van gemeentelijk en provinciaal  beleid op het gebied van natuur en milieu. Dit betekent het onderhouden van contacten met de gemeente Rhenen, buurgemeenten en de provincie Utrecht, alsook het volgen en becommentariëren van plannen en, zo nodig, het in beroep gaan tegen plannen die in onze optiek aangepast zouden moeten worden.

Onze website www.stichtingwmr.nl geeft u nadere en overzichtelijke informatie over onze activiteiten.

Om in contact te komen met personen voor de versterking van ons werk hebben we dus uw hulp nodig.

Heeft uzelf belangstelling voor één van de onderwerpen en activiteiten, of wilt u ons attenderen op iemand die daarvoor geschikt zou zijn, neemt u dan contact op met één van de bestuur- en/of kerngroepleden.

 

 

 

Terug naar boven